Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Træ:  

Match 1 til 50 fra 53,481

      1 2 3 4 5 ... 1070» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 "Slægten Roed fra Bølling": "Hun blev hjemmedøbt samme dag, som hun fødtes, af pastor Friborg i Donsgaard, og derpaa fremstillet i kirken den 12. marts samme aar; gaardmand Peder Henriksens hustru Anne Kirstine Sørensdatter fra Petersborggaard i Bramdrup sogn bar hende til daaben, og faddere var Niels Andersens hustru Anne Hansdatter fra Dons, gaardmand Christen Nielsen Grunnet fra Dons, hr. Dreyer fra Dons Mølle og jomfru Helms fra Donsgaard" Hansdatter, Anne (I88783)
 
2 "Som et karakteristisk træk af den sjælsstyrke og kraft, hun var i besiddelse af, skal her anføres, at den uhelbredelige sygdom, som medførte hendes død, kom hun til erkendelse af over 2 mdr. før hun døde. Med sin mand, der fyldte 70 år d. 7. maj, havde hun planlagt at fejre denne højtidsdag med en festlig sammenkomst af deres store familie og vennekreds, og hun vidste i hvor høj grad han glædede sig til denne dag. Straks da hun blev klar over sin egen svaghed, konsulterede hun, uden at betro sig til sin mand eller nogen anden, en bekendt specialist, som efter foretagen undersøgelse rådede hende til straks at lade sig indlægge på hans klinik. - Da et sådan skridt jo helt ville kuldkaste den planlagte fest, satte hun lægen ind I forholdene og henstillede til ham at vente med indlæggelsen til efter d. 7 maj, hvilket han gik med til. - Når man nu betænker alt, hvad der var at arrangere og ordne til en sådan fest, kan man forstå, hvilken selvbeherskelse og sjælskraft hun udviste ved, trods bevidstheden om sin sygdom og til tider stærke smerter, dog at kunne gennemføre, at aftenen formede sig som en i alle måder harmonisk og stemningsfuld og smuk fest, ikke blot for hendes mand, men for alle de indbudte; hun havde ladet en af deres bryllupssange optrykke og havde endog kraft til, efter afsyngelsen af denne, at holde en varm og smuk tale for sin mand. Som hendes mand siden udtrykte sig, havde hun her udvist et sandt heltemod, som næppe nogen mand og kun få kvinder kunne have gjort hende efter.

Når man nu skal give et billede af Julie i tidligere og senere år, ved jeg ikke at kunne skildre hende personlighed bedre end ved at citere, hvad Provst Laurberg sagde ved hendes båre. Han talte over ordene " Våger og beder, thi I vide hverken dag eller time, på hvilken menneskenes søm kommer ", og efter at have udviklet, hvad det vil sige at holde sig vågen og navnlig at fines vågen i sin sidste stund, fortsatte han således:

"Jeg må tænke derpå i dag, thi hun, som har forladt os, var et åndelig vågent menneske og var ikke blevet det i ældre alder, men havde været det fra sin tidligste ungdom. Som purung pige kunne hun vel med liv og lyst deltage i vore lege både udendørs og indendørs, men hørte hun, at der var musik og sang i stuen, eller at der blev ført interessant samtale mellem de ældre, helst om livets dybeste spørgsmål, forlod hun de unge og gik til de ældre. - Der var allerede den gang hos hende megen åndelig sans med higen og stræben efter kundskaber og åndelig udvikling, en sans og stræben, der aldrig forlod hende, så det altid var hendes lyst og glæde at deltage i samtaler, hvor livets alvorlige og store spørgsmål blev drøftet; hun fandt på mange måder opmuntring og hjælp dertil i sit barndomshjem som hun omfattede med den største kærlighed så længe hun var i det og aldrig siden svigtede. Allerede som ung tog hun sine pligetr op og udførte dem med størst mulig troskab, idet man altid var vis på, at hvad hun påtog sig, løb hun ikke fra på halvvejen, men udførte det på bedst mulig måde.

Der var over hele hendes person noget rent - det var som smuds ikke kunne hænge ved hende - noget jomfruelig rent, der stod i harmoni med hendes indre, idet hun vist aldrig har huset urene tanker eller ført simple ord over sine læber, og da hun var et betænksomt menneske, der ikke søgte sit eget, men havde omtanke for andre, og var glad ved at række andre en hjælpende hånd, og da hun tillige var sand og pålidelig, hyggelig, omgængelig og fredelig i hele sin færd, var det intet under, at hun, kom til at udfylde en stor plads i barndomshjemmet og vandt sine forældres og søskendes kærlighed - og siden udfyldte en stor plads i sit egen hjem ".

Senere i talen udtalte Provst Laurberg sig således til hendes mand:

" I delte livet med dets sorger og glæder trofast med hinanden, og du fandt forståelse og deltagelse hos hende i det, som mest optog dine tanker og din kærlighed. Jeg vil kun nævne tre ting: Forsvarssagen: du har været en varm og ihærdig forkæmper derfor, og hun delte fra begyndelsen af interessen med dig. Hvor ofte du for den sags skyld måtte forlade hjemmet, så har hun vist aldrig holdt dig tilbage, men tværtimod opmuntret dig og glædet sig, om du kunne vinde ny jord for din sag eller befæste kærligheden, hvor den alt var vakt.

Så tænker jeg på hedeplantningen. Hun elskede heden med gammel trofast kærlighed og holdt selv af at plante, så hun fuldte dit arbejde med at forvandle den golde hede til frodig skov med levende interesse og glædede sig over at se det lykkes.

Og så tænker jeg på det højeste livet rummer, livet til Gud. Når du kunne skrive over dit husdør: Jeg og mit hus ville tjene Herren, da kunne hun med sandhed sætte sit navn under. I delte med hinanden det højeste og bedste, livet rummer, livet til Gud, og have ofte erfaret velsignelsen deri ".

Hun havde i tidens løb knyttet mange venskabsforbindelser, hvoraf flere fra den første ungdom, som holdt sig livet igennem, så vidt forholdene tillod det, og det trofaste venskab viste sig også efter hendes død, idet hun af sammensparede penge har efterladt flere summer, hvor hun skønnede det tiltrængtes. Den kærlighed, hun hele livet igennem nærede for sit barndomshjem, deltes fuldt ud af hendes mand og gav sig tydelig tilkende ved foruden at yde en udstrakt gæstfrihed mod hendes familie tillige i, at begge i fuld enighed har ydet betydelige pekuniære ofre for at bevare det i den nærmeste families eje ".

(fra bladet ”Slægten” nr. 2, julen 1916)


 
Kjeldsen, Julie Theodora (I77568)
 
3 "var i det mindste Moder til Erkebiskop Jacob Gertsen.." Bjørn, Hille Olufsdatter (I92671)
 
4 # lived in Copenhagen 42 years, including during WWII
known as Aunt Peggy by Amy Green and her children
honeymoon at Ringwood Manor 
Green, Eleanor Margaret (I81139)
 
5 # son of Dr. Norvin Green
# appears to have been a gantleman of leisure, who did not share his father's ambition or business involvments. he is remembered as a founding member of the US national steeplechase association.
# married Amy Hewitt, daughter of Abram S. Hewitt 
Green, James Oliver (I81140)
 
6  

 

 

Introduetion.

Oct. 7. Dantze-M. Mohrs Kone.

Århus Domssogns Kirkebog side 375, første spalte nr.Oct. 7. (1791). Opslag 650 1729-1800.

 
Mohr, Henrik (I20870)
 
7  

4. Gravers Madsen født o. 1709, gift (1) med Anne Pedersdatter, død 1747 i Vust, [50] gift (2) med NN, gift (3) med Maren Graversdatter, født o. 1721, død 1758 i Vust, [51] gift (4)

1759 i Vust med Johanne Larsdatter, født o. 1737 i Sylt i Vust, (datter af Lars Christensen Møller og Else Christensdatter) død 1761 i Vust, [52] gift (5) 1761 i Vust med Johanne Jacobsdatter, fø

dt o. 1742, (datter af Jacob Christensen Smed og Else) død 1792 i V. Thorup. Gravers Madsen døde 1787 i Vust. Han var fæstegårdmand i Vust matr. nr. 23 under Kokkedal.

Børn:

6. i Mads Graversen Møller født 1746.

7. ii Anne Marie Graversdatter født o. 1751.

iii Niels Graversen født 1756 i Vust, død 1757 i Vust.

iv Gravers Graversen fÃ

¸dt 1758 i Vust, død 1758 i Vust.

8. v Johanne Marie Graversdatter født 1763.

vi Else Graversdatter født 1765 i Vust.

9. vii Inger Catharina Graversdatter født 1767

.

 
Gravesdatter, Maren (I72820)
 
8  

Søren Nielsen Seerup var præst ved Domkirken i Ribe fra 1685 ( adi. 11 juni 1675 ,ord. 19 nov. 1681), Provst 1686, tit. Stiftprovst Mag. Domrerre Ribe.

 
Seerup, Søren Nielsen (I12020)
 
9  

Willum Worm registrerede 1558 - 1670 Kunstkammeret og fra 1681 kendes fra hans hånd en fortegnelse over Christians den 5 guldmedaljer. 1671 var han kongelig bibliotekar, 1673 overinspe

ktør ved Det kongelige Kunst og Modelkammer.

 
Worm, Willum (I11954)
 
10 "Jørgen Jessen From af Aller, var født i Hoptrup Sogn 1730 den 8 Sept. af à gteforældrene Gaardmand Jes Rasmussen From og Maren Jørgens Datter, han giftede sig her i Aller med Pigen Kirsten Peders Datter, og blev Fader til 6 Sønner og 1 Datter, af hvilke 4 Sønner med Datteren efter-lever han opnÃ¥ede en Alder af 80 1/3 Aar." From, Jørgen Jessen Asger (I92242)
 
11 '''Isach Jørgen Coldevin''' (27 Aug 1802 - 29 Jan 1885) var søn af godsejer Hans Emahus Tønder Coldevin og hustru Mortine Sophie Leganger. Han blev 2 Aug 1833 gift med Anne Cathrine Bech Walnum (14 Apr 1803 - 24 Dec 1897), en datter af proprietær på Nord-Herøy Jonas Greger Walnum og hustru Else Marie Meier Hersleb. Parret havde 5 børn, heriblandt Hans J.E.T: Coldevin. Isach Coldevin overtog som ældste søn godset Dønnes efter forældrene ved at udløse sine tre brødre. Han var efter sigende en retlinet alvorsmand og patriark, som var højt respekteret, men ude af trit med en tid, som netop var i stærk forandring. Isach Coldevin udarbejdede et ofte citeret slægtsregister, kaldet Coldevinske slægtsregister fra Dønnes. Registeret findes i kopi i det Coldevinske godsarkiv fra Dønnes på Universitetsbiblioteket i Trondheim. På trods af visse 'lånte fjer' er dette register udmærket og har i forskellige afskrifter været fremlagt af Fridthjof Holst i bogen om Helgelands-Holsterne og af Wilhelm Lassen i dennes arkiv, som befinder sig på Riksarkivet i Oslo. Isach Coldevin indledte også en slægtstradition med at skrive om Dønnes' og dets beboeres historie, en tradition, som videreførtes af hans søn og sønnesøn. Fra Isach Coldevins hånd findes skriftet Dønnæs Gaard og dens Eiere.

==Kilder==

* [http://www.tuxen.info/coldevin/isach_coldevin_1802.htm tuxen.info]

 
Coldevin, Isach Jørgen Hanssen (I107643)
 
12 '''Kaldet “Martinus” Nissen. Achelis 2506: Martin Nissen gik i skole i Slagelse, ved universitetet i København 16 maj 1653, 1667 kapellan i Oksbøl, 1676 sognepræst der. Arends II 109, Wiberg II 551, J 1646, DS 1 rk V 350, VI 57f, 70.''' Nissen, Morten (I121401)
 
13 ''viet i Præstegaarden'', hans forlovere: hans bror løjtnant Christian Wildenrath og Henric Weldingh, for hende: hendes far kaptajnløjtnant Kaas og løjtnant Lutzov von Wildenradt, Johan (I103859)
 
14 (10.4.1850 - 11.4.1934) var søn af herredsfoged i Viborg, konferensraad Bertel Holm Borgen og Nanna Signe Alvilde Tolderlund. En farbror var rektor ved Metropolitanskolen, etatsraad Bonaparte Borgen, en anden kulturminister og skoledirektør, etatsraad V.A. Borgen. – Baldur Borgen blev udlært hos Magnus A. Schultz, Aalborg og var medhjælper hos Jacob Lund. – Beklædte en række tillidsposter, var bl.a. formand for Boghandlermedhjælper-Biblioteket 1874-86, næstformand i Boghandlerforeningen 1907-10 og direktør for De danske Boghandleres Hjælpekasse 1919-29. – Gift 10.3.1893 med Emilie Henriette Theodora Wroblewski (6.6.1861 - 5.6.1936), datter af boghandler Otto B. Wroblewski, København, og Bertha Elisabeth Hald. – Baldur Borgen var i 1883 med til at stifte BMF og samme år var han i en kort periode foreningens anden formand. (Dolleris II + Dansk Bogh.t. 20.4.1934).
Boghandlere i Danmark 
Borgen, Baldur Harald Valdemar (I89283)
 
15 (1808-1891) Prinsesse Vilhelmine var datter af Frederik 6. og Marie Sophie Frederikke. Hun var gift med prins Frederik (7.) 1828-37 og fra 1838 med hertug Carl af Slesvig-Holsten. Vilhelmines ægteskab med prins Frederik forenede kongehusets to linjer, men det viste sig snart at være ulykkeligt. Det skyldtes ikke mindst Frederiks udsvævende liv med utroskab og druk. Parret blev separeret i 1834 og endeligt skilt tre år senere. I 1838 blev Vilhelmine i stedet gift med Carl af Slesvig-Holsten, som var storebror til den senere Christian 9. Carl deltog imidlertid i 1848 på slesvig-holstenernes side i krigen mod Danmark 1848-1851 (Treårskrigen). Det betød, at Vilhelmines forhold til den danske kongefamilie for en tid blev afbrudt. I 1852 kom det til en forsoning, hvorefter hun påny fik et nært forhold til sin københavnske familie. Prinsesse Vilhelmine Maria af Danmark (I11211)
 
16 (bos. på Sigerstad (nå Fredrikstad))

ABT 1342, (Bolt ?) til Thom og Manvik (og Sandbu?)

Førte våpen med halv lilje og 2 sparrer

DEATH: 13 Mar 1412, Vadstena

 
Bolt, Alv Haraldsen (I2607)
 
17 (D. af Johan Henriksen Kock, Sgp. i Vorbasse, d. 1696). Om hende fortælles der " at hun kjørte med sin Plov, røgtede selv sine Høveder og var undertiden 2 til 3 Dage og Nætter tillige borte i fremmede Sogne om Føde til sig og sit Hus". Præsten selv "holdt Latinskole for fornemme Folks Børn". (4 Sønner, 2 Døtre) Koch, Mariche Johansdatter (I101927)
 
18 (det i parantes har jeg Rie tilføjet)
(Ane Kristine Schou - Johan Henriks farmor skriver selv)
min broder Jens Johan...1808 blev omtrent 24 år. (Jens Johan Schou født ca. 1784?)
min mor død 27. februar 1820 (Schou...)
min faster død 28. august 1838 (Navn? Schou)
vort bryllup 9. november 1822
Karen født 25. oktober 1823
Henrik født 4. januar 1826
Bartoline født 30. februar 1827
Johan født 20. februar 1830
Marie født 7. juni 1832
Henriette født 18. november 1835
Henning Mina født 7. december 1837
Teodor født 19. januar 1840
Marius født 11. april 1843
Henrik død april 1834

på andet stykke papir skriver hun:
Lene rejst til Aarhuus maj 1851 (24 år)
Henriette rejst november 1857 (22 år)
Johan rejst 8. oktober til Kjøbenhavn 1850 (20 år)
Lille henrik født 22. august? 1853 (barnebarn - uægte barn af Johan Henrik)
Laurids født 10. februar 1853 (barnebarn - barn af Bartoline)
Teodor rejst til London 24. april 1860 (20 år)
Mine rejst til Samsø 13. juni 1860 (23 år) 
Løvendahl, Johan Henrik (I88888918)
 
19 (Elysian Burial Gardens), Salt Lake City Wilson, Heber Chase (I112293)
 
20 (enl sonen Fritz ) Har dock inte hittat nån dödsnotis., Sverige Eisfeldt, Friedrich (I630156)
 
21 (F.: Hofjægermester August Willads B. til Valbygaard m. m. og Margrethe Christine Rothe).

Kilder

[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening

), [1884 - 2005]., DAA 1954:II:65.

 
Bech, Ellen Sophie Magdalene (I21065)
 
22 (faddrar) Mad. Nitsche, Jomf. K. Kruuse, kiøbmand Jens Monberg, tobaks... Bønneløche og kjøbmand Rasch.

Levde 1834 hos Maria Hjernøe på Fuglholm i Horsens, där hon försörjde sig som

syerska.

1 Ane Kirstine Bierring. Född 1799 Horsens, Skanderborg amt 4). Döpt 1799-03-27 Vor Frelser kirke, Horsens 4). (faddere) Mad. Nitsche, Jomf. K. Kruuse, kiøbmand Jens Monberg, tobaks.

.. Bønneløche og kjøbmand Rasch. Död 1839-05-18 Borchsminde, Hornum, Vejle amt 5). Begravd 1839-05-22 Hornum kirke 5). Konfirmerad 1813-04-25 Vor Frelser kirke, Horsens 4).

Levde 1834 hos Ma

ria Hjernøe på Fuglholm i Horsens, där hon försörjde sig som syerska.

Ankom i april 1834 till Tånum. Avreste 1838 tillsammans med maken till Borksminde i Hornum.

Familj med Christian

Magnus Frederiksen (Född (OMKRING 1803) Odder, Århus amt. Död 1885-12-14 Horsens, Skanderborg amt 9).)

Gartner på Borchsminde

Vigsel (OMKRING 1835).

 
Bierring, Ane Kirstine (I15266)
 
23 (Forældre: Intendant ved skaanske Husarregi-merit Carl Edvard Petterson og Louise von Horn af Rantzien), født 9 April 1871 i Engelholm, tog 1895 Navneforandring, skilt. Rantzien, Ebba Caroline Petterson (I78563)
 
24 (Hedder i DBL- fejlagtigt Jørgen Christensen Ørtoft).
Afgang 1838 fra Ø.Hassing til Ørum sogn (nr. 19-22):
Jens Christensen Ørtoft født i Ørtoft i Volstrup Sogn, Alder 38, Huuseier.
Elsabeth Jensdatter født i Katholm i Hellevad Sogn, Alder 24, hans hustru.
Jens Christian Jensen født i V.Glindvad, Alder 2½, deres barn.
Niels Christian Ørtoft født i Gandrup, Alder ½, deres barn.
Bortrejst fra Gandrup til Lille Raunstrup i Ørum Sogn.
Anmærkninger: Intet andet at bemærk end at de i 2 Aar haver forsømt Gudstjenesten og kun een Gang nemlig sidste Søndag (og 1 Altergang). (AO152-)

DDD-1840 hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Teglovnen, , Hus, 104, , FT-1840
Jens Ørtoft, 39 , Gift, , Indsidder Og urmager,
Lissabeth Jensdatter, 25 , Gift, , Hans kone,
Niels Christian Jensen, 2 , Ugift, , Deres søn,

DDD-1845 hjoerring, Dronninglund, Sæby Købstad, Sæbye Kiøbstad, , Algaden, 32, FT-1845
Andreas Aabel, 65 , Enke(mand), , kjøbmand, Sæby
Mathilde Hellena Maria Horthencia, 19 , Ugift, , hans datter, Sæby
Elisabeth Hagerup, 19 , Ugift, , tjenestepige, Sæby
Lars Christian Skou, 37 , Gift, , kjøbmand, Nibe
Elisabeth Cathrine Pallesen, 36 , Gift, , hans kone, Aalborg
Otto Pallesen Skou, 6 , Ugift, , deres søn, Sæby
Rebekka Hellena, 5 , Ugift, , deres datter, Sæby
Hans, 3 , Ugift, , deres søn, Sæby
Wigil Thomas Zacharias Holm, 24 , Ugift, , handelsbetjent, Ugilt sogn, Hjørring Amt
Niels Christensen, 55 , Enke(mand), , tjenestefolk, Bindslev sogn, Hjørring Amt
Mads Christensen, 24 , Ugift, , tjenestefolk, Wolstrup sogn, Hjørring amt
Jens Christian Christensen, 17 , Ugift, , tjenestefolk, Sæby
Mariane Sørensdatter, 25 , Ugift, , tjenestefolk, Wolstrup sogn, Hjørring Amt
Johanne Maria Andersdatter, 24 , Ugift, , tjenestefolk, Sæby
Rassine Fagernich, 19 , Ugift, , tjenestefolk, Sæby
Rebekka Christine Hernqvist, 55 , Enke(mand), , indsidderske, Sverrig
Jens Christensen Ørtoft, 45 , Gift, , uhrmager, Wolstrup sogn, Hjørring Amt
Elisabeth Jensdatter, 31 , Gift, , hans kone, Hellevad sogn, Hjørring Amt
Jensine Christine, 5 , Ugift, , deres datter, Dronninglund sogn, Hjørring Amt
Anthon Marinus, 2 , Ugift, , deres søn, Sæby
Jacob Christian Jensen, 19 , Ugift, , uhrmagerlærling, Dronninglund sogn, Hjørring Amt

DDD-1850 hjoerring, Dronninglund, Sæby Købstad, Sæby, , Algade 39, , FT-1850
Jens Christensen Ørtoft, 50, Gift, , urmager, husfader, Volstrup sogn
Elisabeth Jensdatter, 37, Gift, , hans kone, Hellevad sogn
Jensine Christine Ørtoft, 10, Ugift, , deres barn, Dronninglund sogn
Anton Marinus Ørtoft, 7, Ugift, , deres barn, her i byen
Agathe Jørgine Ørtoft, 4, Ugift, , deres barn, her i byen
Martinus Ørtoft, 2, Ugift, , deres barn, her i byen
Jakob Christian Jensen, 25, Ugift, , urmagersvend, Dronninglund sogn
Maren Jakobsdatter, 62, Enke(mand), , lever af sine midler, husmoder, Hellevad sogn
Kirstine Johanne Jensdatter, 31, Gift, , manden bagersvend, Dronninglund sogn
Jens Nicolai Rasmussen, 3, Ugift, , sidstnævntes barn, Hjørring
Johan Jørgen Rasmussen, 2, Ugift, , sidstnævntes barn, her i byen
Niels Jakobsen Langvad, 57, Gift, , daglejer, husfader, Volstrup sogn
Inger Marie Pedersdatter, 57, Gift, , hans kone, Ø. Hassing sogn, Aalborg amt
Inger Marie Nielsdatter, 13, Ugift, , deres barn, her i byen
Jens Nielsen, 18, Ugift, , deres barn, Volstrup sogn 
Ørtoft, Jens Christensen (I9534)
 
25 (ingen dato)

Kære Ma!

Igaar var jeg i Aarhuus – Forretningsrejse for Dig og mig – i dag igjen for at fölge Bedstemoder Wandborg derud i Besög hos gamle Faurschou – og begge Dage er jeg kommet til det gamle Resultat – at Aarhuus er en jammerlig - spidsborgerlig By – troer Du f. Ex. – det er muligt at opdrive en extra Kaabe i Snit og Udstyrelse – jeg har været hos Sechers – han sendte igaar brune og sorte Kaaber – ganske pæne – til Priis 40 – 50 Kr. – ja der var en sort – kaldet Berliner-Kaabe – som var höiere oppe i Priisen – ganske pæne og nette Kaaber – men ingen som særlig tiltalte mig – jeg vilde have en Extra – hos Vetts var jeg – de sende Dig ogsaa Nogle – egentlige af samme Surdeig – og igjen tykker mig – men husk vel at Du behöver Ingen af dem at tage – dersom Du ikke synes om den – jeg vilde gjerne havt en Figur – Foerværkskaabe til Dig – men der var Ingen paa Lager hverken her eller der – dog kan den Faaes om Du önsker det – Priis cirka 80 Kr – saa gik jeg igjen til Secher og fandt en vateret Figurkaabe – som naturligviis er ligesaa varm – maaske varmere end Foerværkskaabe – men seer vel ikke saa flot ud. – Den vaterede Kaabe kan faaes Lidt större – dersom den tilsendte er vel lille. – Fra Vetts kommer der maaske – dersom den ikke er solgt en graa Kaabe – en af den Slags – som – naar den sees paa en Syepige – vil blive kaldt ganske net – men dersom det er en Grevinde der bærer den – vil blive kaldt chic – og fornem – og jeg veed nu ikke om Du vil være Grevinde – for kun det kan der være Tale om. Agt Dig nu ved Kaaberne – og tag ingen af dem – dersom Du ikke synes om dem – jeg har gjort saa god en Fortale at Du frit kan sende dem Alle tilbage. men forvexle dem ikke for det er ji min private Hemmelighed – at der kommer Kaaber fra to Forretninger.

Det er noget skrækkeligt Skrivemateriale. – Hils dem Alle. –

Din gamle Moster Laura (Kastrup)

Kom i Kasserne med Kaaberne Din Madam og Dig – og tag nærmere Bestemmelse om Pynten – fra Kjærgaard af. – skrevet for gamle Faurschou.

 
Kjeldsen, Anna Margrethe (I77550)
 
26 (kaldtes altid Henneke eller Henning Olufsen, forinden han blev Ridder, men derefter altid Johan) til Søholm (Stevns H.), Skullerupholm (Voldborg H.), Lykkesholm (nu Hofmansgave i Fyn), Jersøre og Rosendorp (Skam H.) etc., mødte 1377 for sin Fader paa Stevns Herredsting, var 1387 Høvedsmand paa Nyborg, forseglede Hyldingen og fik s. A. Havegaard og Egemark i Pant af sin Broder Bjørn, mødte 1390 paa Skiftet efter sin Svigerfader.Hr. Peder Grubbe og solgte s. A. sin Frues Part i Hørningsholm (nu Hørsholm) til Dronning Margrete, der derimod 1391 solgte Lykkesholm til ham, tilbyttede sig 1392 sin Svoger Johannes Grubbes Part i Skullerupholm for sin Part i Grubbeordrup, stiftede 1395 Messer i Heddingemagle Kirke, forseglede 1396 Forliget paa Lindholm om Kong Albrekts Løsladelse og ligeledes s. A. som Ridder det i Assens udstedte Vidne angaaende Forhandlingerne med de holstenske Grever samt Aaret efter Kong Eriks Kongevalg i Kalmar, udkøbte 1397 samtlige sine Medarvinger af Skullerupholm, men solgte 1398 Havegaard og Egemark til Bispen i Roskilde, forseglede sidstnævnte Aar det med Hærmesteren for den tyske Orden afsluttede Forlig, havde 1405 Odense i Pant af Dronning Margrete og forseglede s.A. Forhandlingerne i Flensborg mellem Kong Erik og Kong Albrekt, købte Jersøre af Hr. Hartvig Limbek og 1409 Rosendorp af Henrik Nielsen, stiftede 1411 et Vikarie i Heddingemagle Kirke for sin afg. Frues Sjæl og forseglede den s. A. i Vordingborg afsluttede Vaabenstilstand, var død 1416, da Skiftet holdtes efter ham. Bjørn, Johan Olufsen (I92677)
 
27 (Medical):Muriel died at the Mount Eliza Geriatric Centre, Jackson's Road, Mount Eliza. Informant for the death certificate was E. Jorganson, son, of 299 Kooyong Road, Elsternwick. Hart, Muriel Maude (I97820)
 
28 (Medical):Natten mellem d. 14 og 15 nov. 1831 sejlede styrmand Søren Fibiger sammen med Skipper Olsen fra Nakskov ud til det i Albuen havn liggende vagtskib, på hvilket de var stationeret. Under denne sejlads druknede de omtrendt ud for Slotsøen og blev først fundet d. 29 januar næste år. Fibiger, Søren Andersen (I92363)
 
29 (Opslag 263 (nr. 2061/1940) under Borgerlige ægteskabsbøger, Københavns amt, Københavns kommune, Type Ægteskabsbog (duplikakt)) Jensen, Carl Peder (I92858)
 
30 (private, on Greene Barnes farm, now plowed) two miles southeast of Greensburg Mozingo, Joseph (I18144)
 
31 (R: Grosserer Theodor Wilhelm W og Else Margrethe Christiane Sørensen). (hun gift 2° 5. aug. 1903 med løjtnant, direktør, forlagsboghandler August Louis Henrik Bagge. Født 6. nov. 1864. d. 3. aug. 1941) Wessel, Holga Charlotte (I125316)
 
32 (Research): CENSUS:
*1830 Scott Co, IN census, p. 285. Stephen Babbit, 1m/20-30; 1f/under5, 1f/15-20.

*1840 Fulton Co., IL, census, p.211, Stephen Babbett, 3m und 5, 1m 5-10, 1m 30-40, 1f 5-10, 1f 10-15, 1f 30-40.

*1850 Fulton Co, IL census, Town of Union, Enum. 20 Aug, p. 222, Fam. #54. Stephen Babbit, age 45, Farmer, $2500, b Penn; Malinda, age 39, b Ky;
Elizabeth, age 22, b Ind, Married within the year [sic]; Nancy, age 18, b Ills; William, age 17, b Ills; James, age 14, b Ills; Israel, age 12, b Ills; Malinda, age 8, b Ills; Stephen, age 6, b Ills; Hugh, age 6, b Ills; Jeptha, age 1, b Ills; Huldah, age 1, b Ills.

*1860 Fulton Co, IL census, Union Tp, P.O. St. Augustine, Enum. 31 Aug, p. 448, Fam. #3139. Stephen Babbitt, age 55, $5000/$700, b Penn; Malinda, age 49, b Ky; Israel, age 21, Farm Laborer, b Illinois; Malinda, age 18, b Illinois; Stephen, age 16, b Illinois; Hugh, age 16, b Illinois, Huldah, age 11, b Illinois; Jeptha, age 11, [listed as female], b Illinois; Sanford, age 9, b Illinois. 
Babbitt, Stephen (I16968)
 
33 (Research): Ribe amt, Malt herred, Malt sogn 1843-1870 opslag 50
arkivalieronline.dk
Fødte Qvindekjøn 1858:
Født 6. april
Doris Feddersen
Døbt i hjemmet 25. april
Døbt i kirken den 30. maj 1859
Forældre Urmager hmd. Kristian Peder Feddersen og hustru Marie Botille Brodersen, 26 aar af Jelshøj
Faddere:
Ungkarl Laust Brodersen fra Seem.
Jeppe Feddersen og Anders Feddersen af Starup

Anmærkning: Vacc. 10. juli 58 af Petersen 
Feddersen, Doris (I105694)
 
34 (Research):Adelsnavnepatent (00-00-1786) Stamhuset Gaunø (00-00-1787 - 1. Besidder), Gaunø, Næstved Reedtz-Thott, Holger (I10053)
 
35 (Research):CENSUS:
*1870 Wayne Co, IA, cens, South Fork Tp, Promise City, Enum. 14 June, p. 46, Fam. #52. Enumerated in family of Rankins, John W.: Babbitt, Huldah, age 21, At home, b Illinois. [Note:Her sister Malinda was married to John Rankin.]

*1900 Wayne Co, IA, cens, Union Twp, ED153: Deimer [sic], Hulda, Head, B May 1849, age 57, Wd, 6 ch, 5 lv, b Illinois, f b Indiana, m b Indiana, House keeper; Opal, Daughter, b July 1884, age 15, b Iowa, f b Ohio, m b Illinois, house keeper; Malinda, daughter, b Oct 1886, age 13, b Iowa, at school; Vinton, son, b June 1891, age 9, b Iowa, at school.

*1910 Census -- Nil; cannot find her under any spelling, or with one of her children.

 
Babbitt, Huldah (I16980)
 
36 (Research):Grevskabet Langeland (00-00-1856 - 8. Besidder), Trænekær, Tranekær Stamhuset Ahlefeldt (00-00-1xxx - x. Besidder) Stamhus Lundsgaard (00-00-1xxx - x. Besidder) Ahlefeldt-Laurvig, Lensgreve Frederik Ludvig Vilhelm (I21611)
 
37 (Research):Grevskabet Langeland (00-00-1917 - 9. Besidder), Tranekær, Tranekær Grevskabet Laurvig (00-00-1xxx - x. Besidder) Ahlefeldt-Laurvig, Lensgreve Frederik Ludvig (I73199)
 
38 (Research):Lensfriherrepatent (22-04-1773) Baroniet Løvenborg (25-11-1773), Birkholm, Butterup

22. april 1773 optaget i friherrelig Stand

Konferensraad, Gehejmeraad.

til Baroniet Løvenborg og til Holden Jernværk (1750) -, 1738 (12 Maj) Løjtnant reformé i Garden t. F., 1739 (6 Nov.) adlet sammen med Faderen, udenlands, 1743 (13 Dec.) Justitsraad, 1744 (31 Juli) Konferensraad, 1773 (22 April) optaget i friherrelig Stand, 1776 (8 April) Gehejmeraad. - Paabegyndte 1750 Opførelsen af det ene af Palæerne paa Amalienborg (Frederik VI's, senere Christian IX's Palæ), men solgte det 1754 til Enkegrevinde Anna Dorothea Schack; erigerede 1765 (11 Okt.) af Birkholm og Vognserup Stamhuset Løvenborg (1392 Td. Htk.) der 1773 (25 Nov.) ophøjedes til Baroni. 
Løvenskiold, Lensbaron Severin Leopoldus (I10410)
 
39 (Research):Lensfriherrepatent (24-03-1784) Stamhuset Adelersborg (00-00-1757 - 2. Besidder), Dragsholm, Faarevejle Adeler, Lensbaron Conrad Wilhelm (I9378)
 
40 (Research):Lensgrevenavneforandringspatent (27-03-1867) Baroniet Zeuthen (00-00-1867 - 3. Besidder), Sophienholm, Tølløse Schulin, Greve Christian Frederik Zeuthen (I78549)
 
41 (Research):Lensgrevepatent (26-03-1734) Grevskabet Christiansholm (00-00-17xx - 1. Besidder), Aalholm, Nysted von Raben, Lensgreve Christian af Christiansholm (I82520)
 
42 (Research):Lensgrevepatent (31-05-1760) Grevskabet Christiansholm (00-00-1750 - 2. Besidder), Aalholm, Nysted von Raben, Lensgreve Otto Ludvig af Christiansholm (I82521)
 
43 (Research):Name is Ann according to Rick Ingersoll. Many others state unknown. Another source says Sarah Gray, d/o John and Elizabeth (Frost) Gray. ?, Ann (I4251)
 
44 (SMS): Karetmager Rottarp, Outrup. - Han lærte Hjuler- og Karetmagerriet hos sin Far og i Nr. Nebel og drev dette Haandværk til sin Død i 1916. Hans Kone, Marie, var Datter af Landmand Kristen Jens

en og Hustru Ane Marie i Feldingbjerg pr. Stoholm. Jes Hjuler var ikke alene en dygtig Haandværker, men ogsaa en til det yderste ordholdende Mand. Sønnen Førstelærer Chr. Pedersen skriver: "Af og

til i min tidlige Barndom vaagnede jeg om Natten ved at høre Far arbejde i Værkstedet. Det var naar han havde lovet Vogntøj færdig til bestemt Tid og ikke kunde faa det gjort uden at tage Natten t

il Hjælp. - Paa min Fars Gravsten paa Outrup Kirkegaard staar en Indskrift, som jeg tror passer ogsaa paa andre af den ældre Slægt, og som jeg gerne vilde, ogsaa kunne passe om mit Liv og Virke. De

r staar: Tro i sit Arbejde, stille i Nøden, fredfyldt i Døden. Det var ikke nemt for Marie, da Jes døde, og hun stod ene med 5 Børn i Alderen fra 5-15 Aar. Børnene maatte ud at tjene, saa snart d

e kunde, for at hjælpe til med at holde Hjemmet oppe. Vi havde en god Barndom, siger de. En Søn blev Købmand. De to Piger havde Manufakturhandel nogle Aar. En Søn er Førstelærer og Kirkesanger,

og den yngste er kolonialuddannet, ansat i F.D.B. Det gik altsaa godt, selv om det saa sort ud.

 
Pedersen, Jes Nissen (I4834)
 
45 (spm) Brook Str, Westminster Vesey, Beatrice Charlotte Elizabeth (I635147)
 
46 (Tvilling), til Langholt (Kær H.), død i sin første Barselseng. Skeel, Beate Ottesdatter (I10897)
 
47 (Vaaben: et Hjerte) til Ølmenæs i Halland Krabbe, Laurids Eriksen (I93356)
 
48 * Mary was removed as a child of Joseph Mozingo and moved to a child of James Mozingo because of the following will entry:

 

James' will, written August 26, 1848 and probated June 2

2, 1849, named his wife Milly, children, Synthe Ann, who received a Horse and bridle and an equal share of the rest of his estate...son, Thornton, daughters, Betsy Ann, Oripa, Sidney, Nancy, Sarah, Pe

rmelia and also said "my daughter Polly [a nickname for Mary], the former wife of John Mozingo, which is now dead, but it is my express will that part that would have been given to Polly is given to A

rmilda Mozingo, daughter of Polly Mozingo."

 

 
Mozingo, Mary Ann (I18547)
 
49 * Military: On page 414, right after his brother, Joseph's, paragraph, in part of a section on military veterans of the county, of Harding's, "History of Decatur County, Indiana" states: "Thomas Mozingo, a brother of Joseph, also lived and died in this county. He was a soldier of the War of 1812, went from Virginia, and was an officer in his company. He lived on-half mile south of the village of Smyrna, on what is now known as the Martin farm. He is buried in an old cemetery on that farm, on a knoll, southwest of the house. His wife was known as "Aunt Milla" and was buried beside her husband. These graves were located by Mr. Martin from personal knowledge of the parties, whom he knew when a young man. There are two rough stones at the heads of these graves without inscriptions.

[new paragraph]

Joseph and Thomas were the sons of Spencer Mozingo, who was a soldier of the War of Independence, and went from Culpeper County, Virginia. Thomas Mazingo's [sic] grave was decorated on May 30, 1901."

Ron Clemons' comments: "We all know that "Milla" [Amelia Clemons] was married to "James" Mozingo. Perhaps he was called Thomas or the descendant's just got the first name wrong. However, this article does not prove or disprove whether Spencer Mozingo had "another" son named "Thomas" who, some say, died in 1830. Based on his will, James died in 1849. However, we also know James was in Bourbon County, Kentucky not Virginia at the War of 1812 time frame. This article may mislead researchers into believing there was a Thomas in Virgina and Joseph and James in Kentucky. But, the writer was talking about the husband of "Milla". Unfortunately, no official documentation has been found proving War of 1812 or Revolutionary military service for these three or four men."


Census:
1810 - "Mesinger", Bourbon County, Kentucky, page 120.
1820 - "Monzingo", E. Licking River, Harrison County, Kentucky.
1830 - "Muzingo", Harrison County, Kentucky, page 130, Males: 1->20 -30 (Thorton?), 1->40-50 (James); Females: 1->under 5 (Amelia age 1), 2->5 -10 (Sarah age 5, Sidney age 10) 2->10-15 (America?, ?), 3->15-20 (?, Polly Ann, Elizabeth?), 1->40-50 (Amelia); Total 11.
1840 - "Mozinger", Decatur County, Indiana, page 234, Males: 1->5 0-60 (James); Females: 1->10-15 (Amelia), 2->15-20 (Sarah, Sidney), 3->20- 30(America?, ?, ?), 1-> 50-60 (Mildred); Total 8.


Some Tax Records:
1814 Bourbon Co, Ky - James Mozingo.
1815 Harrison Co, KY - James Musingo - 1 male over 21, 2 horses, 60 acres Raven Creek
1816 Harrison Co, KY - James Musing - 1 male over 21, 3 horses, 60 acres Raven Creek
1817 Harrison Co, KY - James Monzingo - 1 male over 21, 2 horses, 60 acres Raven Creek
1818 Harrison Co, KY - James Munzingo - 1 male over 21, 6 horses, 60 acres Raven Creek
1819 Harrison Co, KY - James Monsinger - 1 male over 21, 2 horses, 100 acres Raven Creek
1821 Harrison Co, KY - James Munzingo - 1 male over 21, 2 horses, 200 acres Raven Creek
1822 Harrison Co, KY - James Munzingo - 1 male over 21, 200 acres Raven Creek
1823 Harrison Co, KY - James Menzingo - 1 male over 21, 2 horses, 200 acres Raven Creek
1824 Harrison Co, KY - James Monzingo - 1 male over 21, 2 horses, 200 acres Raven Creek
1825 Harrison Co, KY - James Monzingo - 1 male over 21, 2 horses, 200 acres Raven Creek
1826 Harrison Co, KY - James Monzingo - 1 male over 21, 2 horses, 200 acres Raven Creek
1827 Harrison Co, KY - James Mozingo - 1 male over 21, 2 horses, 200 acres Crook Creek
1828 Harrison Co, KY - James Mozingo - 1 male over 21, 2 horses, 100 acres Crooked Creek
1829 Harrison Co, KY - James Mozingo - 1 male over 21, 2 horses, 100 acres Crooked Creek
1830 Harrison Co, KY - James Muzingo - 1 male over 21, 2 horses, 100 acres Crook Creek
1833 Harrison Co, KY - James Mozingo - 1 male over 21, 2 horses, 100 acres Crooked Creek
1834 Harrison Co, KY - James Mosingo - 1 male over 21, 3 horses, 100 acres Raven Creek
1835 Harrison Co, KY - James Mosingo - 1 male over 21, 2 horses, 100 acres C Creek


Will Extract:
James' will, written August 26, 1848 and probated June 22, 1849, named his wife Milly, children, Synthe Ann, who received a Horse and bridle and an equal share of the rest of his estate...son, Thornton, daughters, Betsy Ann, Oripa, Sidney, Nancy, Sarah, Permelia and also said "my daughter Polly, the former wife of John Mozingo, which is now dead, but it is my express will that part that would have been given to Polly is given to Armilda Mozingo, daughter of Polly Mozingo." 
Mozingo, James (I18545)
 
50 *1880 Scott Co, IN census, Jennings Tp., p. 24A.
Hulda Garriott, Keeping House, wid, age 58, b IN, f b KY, m b SC
S. J, At Home, Dau, age 36, b IN, f b IN, m b IN
Malinda, At Home, Dau, age 28, b IN, f b OH [sic]
Eugenia, At Home, GDau, age 6, b IN, f b IN, m b IN.
[NOTE: It is not clear why one dau's father is listed as born in IN, and the other dau's father as born in OH.]

*1900 Census Index -- Nil. 
Wiggam, Malinda (Melenda) (I16939)
 

      1 2 3 4 5 ... 1070» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.