Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Træ:  

Match 101 til 150 fra 52,609

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 1053» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 17. juni 1885 blev den 34-årige Nicolaus Jacob Schaarup udnævnt til præst i Torslev-Lendum. Det var en fin og nobel mand og i lighed med pastor Wittrup uden særligt partipræg. I hans tid stod Indre Mission og grundtvigianismen skarpt over for hinanden, og især IM var virksom. Det udviklede sig til en åndelig kamp, som kom til at række langt op i tiden, og som snarere kan karakteriseres som en fordømmelsens kamp end som en brydningernes kamp. Fra begge sider bagtalte man i det stille hinanden.
Den tidligere Sæby-arkivar Jørgen Clausager har beskrevet pastor Schaarup som en rank personlighed, en officerstype, stærkt præget af embedsmanden og begavet med sans for administration og orden.
Man mindedes længe hans prædikener, for han havde en sjælden naturlig veltalenhed. ”Jeg er ikke en glathøvl”, beskrev han sig selv, og i prædikenerne anvendte han et kraftigt og farverigt sprog.
Pastor Schaarup kunne godt være noget brysk over for sine sognebørn, men var inderst inde et godmodigt og medfølende menneske. Det viser en episode, der udspillede sig i vinteren 1893. I en artikel i V.T. af tidligere centralbestyrer i Højslev, L. P. Jensen (1880-1853), som stammede fra Tørholm ved Østervrå, omtalte han en hændelse under konfirmationsforberedelsen hos pastor Schaarup i Torslev. Samtidig gav artiklen et indblik i tidens levevilkår for den fattige del af landbefolkningen.
”Jeg kommer fra en beskeden ejendom med 1-2 køer på Vrå hede. Min far gik ud om vinteren og tærskede for 50 øre om dagen, og min mor vævede for folk, hvad der gav ca. 8 øre pr. alen, så der var ikke meget at rutte med. Om foråret lånte far et spand heste om søndagen for at få lidt korn i jorden, men der blev næsten ingen avl.
Da jeg gik til præst i vinteren 1893, var der megen sne, og jeg gik i træsko (de ca. 8-9 km. ud til præstegården). Da præsten opdagede, at jeg ingen støvler havde, gav han mig et par gamle, godt udtrådte, men jeg følte mig stolt, for det var første gang, jeg havde læderfodtøj på mine fødder”.
Det vakte en del kirkelig uro, da baptismen kom til Danmark i 1849. Mange præster vægrede sig ved at adlyde myndighedernes påbud om dåb af baptisters børn, men de fleste præster gjorde dog fælles sag med politiet, og i flere tilfælde blev baptisters udøbte børn tvangsdøbt i kirken eller som hjemmedåb. Trods indførelsen af religionsfrihed med Grundloven af 5. juni 1849 var forholdet mellem folkekirke og baptister stadig meget spændt i 1890’erne og slet ikke som nu.
Et eksempel herpå ser vi i en episode fra 1892, som baptistpræsten, Morten Jørgensen Toldam fortæller om i sin erindringsbog, og som redaktør Carlsen ved Vendsyssel Tidende bringer en harmdirrende artikel om i nr. 167, 1893. Historien er følgende:
Husmand og landpost Christian Peter Nicolajsen, Godthåb ved Østervrå, skulle have et barn begravet på Torslev Kirkegård. Da pastor Schaarup ikke skulle medvirke ved begravelsen, fordi familien var baptister, meddelte han faderen, at klokkerne ikke måtte ringe for hans afdøde barn. Der måtte ikke holdes tale ved graven eller bedes nogen bøn, og han skulle først godkende de salmer, man ønskede at synge.
Nicolajsen opfattede det imidlertid som et forbud mod enhver begravelseshøjtidelighed og klagede til præsten ved baptisternes trossamfund, Morten Jørgensen, Sindal. Som følge af misforståelsen troede denne derfor, at pastor Schaarup også forbød salmesang, og da han ikke mente, at nogen dansk lov påbød, at baptister skulle jordes som dyr, mødte han op på kirkegården den 20. september 1892. Der havde præsten stillet sig på post ved kirkegårdsdiget for at kontrollere, om lovens bestemmelser blev fulgt. Morten Jørgensen hilste på ham og fik besked på, at de intet måtte foretage sig på kirkegården. Hertil svarede baptistpræsten, at han var klar over, at der ikke måtte holdes tale, men han mente, at de var i deres gode ret til at synge en salme og bede en bøn, for ellers var de henvist til at begrave deres døde som dyr.
Mens man sang to salmevers, som således ikke var forhåndsgodkendt, og Morten Jørgensen bad en kort bøn, stod Schaarup bag ham med hænderne dybt begravet i bukselommerne og noget bleg i ansigtet. Efter højtideligheden spurgte Morten Jørgensen præsten, om der var noget stødende i det, de havde foretaget sig. ”Nej, men jeg havde forbudt det, og det er nok”.
Pastor Schaarup anlagde sag mod baptistpræsten, som i 1893 af underretten i Sæby og senere af overretten i Viborg blev dømt til at betale 90 kr. i bøde og omkostninger.
Om dette skrev redaktør Carlsen bl.a.: De præster er nogle underlige mennesker. Deres opgave er at få menneskene til at bede og synge salmer, men når det så endelig lykkes, fører de dem for domstolene for at få dem straffet, som foretager sig noget sådant. Hvad skal man mene om den slags præster?
Redaktør Carlsen havde set sig gal på Torslev-præsten nogen tid i forvejen, og han indledte ovenstående artikel om straffet bøn og salmesang på følgende måde:
Pastor Schaarup, Torslev, nægtede for nogen tid siden i Lendum at komme til en gammel kone, der var blevet syg og ønskede religionens trøst, inden hun skulle transporteres til sygehuset, Den barmhjertige samaritans præstekaldede efterfølger mente ikke, at han burde yde sin kære, syge medkristne den forlangte hjælp, da hun var udensogns. Nu er det galt igen, men denne gang er det med et af hans egne sognebørn……. Og så følger stykket om Chr. Peter Nicolajsens barn.
Karakteristikken af pastor Schaarup som ”en officerstype, stærkt præget af embedsmanden og begavet med sans for administration og orden” er nok ganske passende 
Schaarup, Nicolaus Jakob (I95883)
 
102 1701 kornet ved 2. sjællandske rytter-regiment, da i Holland, 1703 løjtnant, 1706 kaptajn ved hertugen af Würtemberg-Oels' dragon-regiment, 1712 ritmester ved livgarden til hest, 1717 virkl. major og oberstløjtnant af garden samt oberst af kavalleriet, 1723 chef for 1. jyske rytter-regiment, 1728 generalmajor, 1735 generalløjtnant, 1740-1746 overkrigssekretær og deputeret i landetatens generalkommissariat, 1746 virkl. general af kavalleriet, samme år kommandant i København og samme år feltmarskal. von Numsen, Michaël (I10381)
 
103 1701 Løjtnant ved østsjæll. nation. Inf.-Reg. 1709 Kaptajnløjtnant og karakt. Kaptain, 1710 Kaptain, 1726 afsk. med Majors Karakter, ejede og beboede siden en Gaard i St. Jørgensbjerg ved Roskild

e, 1734 ansat ved den gamle Drabantgarde, død 9 April 1745 i Kjøbenhavn som Slægtens sidste Mand.

 
Seefeld, Jørgen Ulrik (I10891)
 
104 1706 Student fra Slagelse, 1707 Baccalaureus, 1708 Alumne paa Walkendorffs Kollegiumm 13 Februar cand. theol., 4. Maj 1712 Magister, Huslærer for Abraham Lehn og 1720-21 udenlands med denne til Tyskland, Østrig og Frankrig, 19. Juli 1723 Sekretær i Danske Kancelli, 3. Marts 1724 Assessor i Hofretten, 10. December 1728 Assessor i Højesteret, 24. Oktober 1732 Landsdommer paa Sjælland og Møen, 27. Marts 1733 virkelig Justitsraad. Af hans historiske Forfatterskab blev kun Cort Adeler udgivet (1740) Mylius, Peter Benzon (I78264)
 
105 1716 Kammerjunker. 1719 Kaptajn i Kruses Nationale Dragonregiment og 1720 ved Jyske Nationale Rytterregiment. Afsked med rang af Oberstløjtnants.

Han var ejer af Kærsgård, Brenderup Sogn [1723-1759] og i Odense-vejviseren for 1761, Skt. Knuds Kirkestræde 42, Manufaktur- og Tugthuset, kan man læse: Mathias Johansen fra Kjærsgård 15 år, indsat 1755 (af Oberst Gersdorff) for at lære, hvad han findes bekvem til iblandt de frie indsatte folk
Kilde: finnholbek.dk 
von Gersdorff, Christian Frederik Malschwitz (I92574)
 
106 1719 i København. kommerceråd, Commerceraad og Assessor i Hofretten, samt i Politi- og Commerce-Collegiet.

Commerceraad og Assessor i Hogretten, samt i Politi- og Commerce-Collegiet 
Munch, Morten Rasmusen (I127506)
 
107 1722 (6. juni) immatr. ved Kbh.s Univ., kadet i Grenadérkorpset, 1725 (26. febr.) fænrik i Eickstedts gev. Infanterireg., s.å. (24. sept.) sekondløjtnant, 1728 (9. febr.) i Grenadérkorpset, 1730 (17. juli) premierløjtnant, 1734 (12. marts) karakt, kaptajn ved Lollandske gev. Infanterireg., deltog 1734-1736 med regimentet i felttoget ved Rhinen, 1736 (31. aug.) karakt, major, 1737 (15. april) i Sjællandske gev. Infanterireg., 1739 (25. sept.) sekondmajor, 1744 (3. febr.) premiermajor og karakt, oberstløjtnant (fra 13. maj 1743 at regne), 1745 (29. marts) virk. oberst og chef for Fynske nat. Infanterireg., 1752 (11. okt.) kammerherre, 1755 (19. juni) generalmajor, 1759 (10. okt.)-1761 (8. juli) kommandant i Nyborg.

Fik 1759 (13. dec.) skøde på borgmester Jakob Lerches gård (hjørnet af Kongegade og Peder Jægers Stræde) og på Revningegaard (Sønder Voldgade) i Nyborg, 1761 (8. juli) afsked fra hæren.

Bisat i det Ulfeldtske kapel i Nyborg K. (kisten fjernet før 1871). 
Vind, Holger Christian (I125267)
 
108 1722 Kadet, 1728 Sekondløjtnant ved 1. smaalehnske nation. Inf.-Reg., 1728 Premierløjtnant, 1742 Kaptajnløjtnant, 1743 Kaptain, 1755 Major, -1761 Sekondmajor, afsk. 1765, - førte de gamle Skarpenberg'ers Vaaben. von Scharffenberg, Ulrich Detlev (I10991)
 
109 1724 oplyses som enke efter Jens Jensen Bircherod død 1720? Lemvig, Ellen Dorothea (I629592)
 
110 1726 (18. marts) fændrik i oldenborgske gev. inf.regt-, 1727 (13. okt.) sek.lt., 1728 (20. dec.) kapt.lt., 1733 (2. dec.) kar. kaptajn, 1737 (28. juni) virkl. kaptajn, 1749 (10. dec.) kar. major, 1754 (19. marts) sekondmajor, 1759 (7. marts) premiermajor, s. a. (3. nov.) oberstløjtnant. von Raben, Daniel Jasper (I82578)
 
111 1727—29 stud. i Tübingen
1732 (Marts)—33 (Maj) i Kbhvn.
1732 Kmjkr. og Auskultant i Tyske Kancelli
1733—37 Envoyé extraordinaire i Sachsen
1735 Etatsraad
1736 Envoyé extraordinaire i Polen, Kmhre. (24 Nov.)
1737 —41 Envoyé i Regensburg
1741 ved Kejservalget i Frankfurt a. M.
1742 Envoyé extraordinaire hos Kejser Carl VII i Frankfurt a. M. og München
1744 (13 Jan.)— 1750 (10 Maj) Envoyé extraordinaire i Paris
1750 (30 Maj) til Kbhvn.
1751 (14 Maj) Geheimeraad i Konseillet
1751 (1 Okt.) Oversekretær i Tyske Kancelli
1752 (18 Febr.) Deputeret i Økonomi og Kommercekollegiet (til 1767)
1753 Præses for Opfostringshuset
1762 (Sept.) Præses for Kommercekollegiet, Præses for de Fattiges Væsen
1763 Patron for St. Petri og Frederiks tyske Kirke
1766 (—1770) Direktør for Øresunds Toldkammer
1767, 14 Dec. dansk Lensgreve
1768—69 udenlands méd Kong Christian VII
1768 Æresmedlem af Videnskabernes Selskab i Qöttingen
1769 —70 Medlem af Vejkommissonen
1770 (14 Jan.) Præses for Landhusholdningsselskabet, Maj—Aug. med Kong Christian VII i Hertugdømmerne, 15 Sept. afsk. fra alle Embeder undtagen Pladsen i Konseillet, afg. herfra 16 Sept
død 18 Febr. 1772 i Hamburg, bgr. 6 Marts i Siebeneichen Kirke i Lauenburg
Gift 27 Dec. 1751 paa Fiurendal m. Charitas Amalie von Buchwald (F.: russisk Geheimeraad Friedrich von Buchwald til Borstel og Trøiborg og Henriette Emilie von Holstein), boede som Enke i og ved Hamborg til 1778, derefter i Weimar t 26 Maj 1820 i Weimar, Dame de l’union parfaite. Barnløs.

 
von Bernstorff, Lensgreve Johann Hartwig Ernst til Wotersen og Lancken, Wedendorf og Rüting (I121183)
 
112 1729 (12 Febr.) Page hos Kongen, s. A. (21 Sept.) Hofjunker og (27 Sept.) Sekretær i Danske Kancelli, 1731 (14 Sept.) Legationssekretær og 1732 (20 Sept.) Chargé d'affaires i London (—1733), 1735 (25 April) Legationssekretær i Paris, s. A. (10 Juni) Kammerjunker, 1738 (17 Marts) Chargé d'affaires smst., 1739 (5 Juni) Ministre chargé d'affaires, 1740 (22 Juli) Etatsraad, 1743 (4 Nov.) rapp. fra Paris, 1744 (13 Marts) —1753 (9 Marts) Envoyé extr. i Stockholm, 1745 (7 Okt.) Kammerherre, 1753 (29 Maj) Deputeret i Admiralitets- og Kommissariatskollegiet, 1754 (19 Febr.) Overhofmester hos Dronningen, 1758 (31 Marts) Geheimeraad, 1763 (25 Marts) Kurator for Vemmetofte Kloster, 1764 (13 Marts) Direktør for Øresunds Toldkammer, 1766 (29 Jan.) gehejmekonferensråd. Ugift. Vind, Niels Krabbe (I125272)
 
113 1730 ritmester, 1747 svensk oberstløjtn., 1753 (17. sept.) dansk generalmajor, s.a.- chef for 2. fynske nation. Rytterreg., garnisonerede da i Odense, havde før 1754 (juli) været i hessisk tjeneste, 1755 (24.sept.)-1759 chef for Livreg. Dragoner, garnisonerede i Slesvig, 1759 (31. marts) generalløjtn., s.å. (20. juni, fra 14. marts s.å.)-f kommandant på Kronborg, købte 1764 (jan.) en gravkrypt i Skt. Marie K. i Helsingør, s.å. (13. jan.) pålagt direktionen og opsynet over Helsingør Toldbods Broes Forbedring og Indretning. Moltke, Johan Georg (I82409)
 
114 1732 (24. dec.) kornet reforme ved 2. fynske rytterregiment, 1733 (18. marts) virkl. kornet, 1734 (12. nov.) forsat til Neubergs geworbne rytterregiment, 1737 (6. sept.) premierløjtnant i 2. fynske rytterregiment, 1739 (24. dec.) ritmester, 1747 (4. sept.)) karakteriseret major, 1750 (15. juli) major. von Løwenhielm, Hans Brockenhuus (I10929)
 
115 1734 cand. teol., 1736 interimspræst i Trige og Ølsted hos provst Christopher Bøgh. Fra 1739 til sin død 1780 sognepræst for Blegind og Hørning menigheder og fra 1763 tillige provst over Hjelmslev herred.

Kendt i egnens overlevering under navnet Slanterlavs, kunne mane m.m.; herom findes flere historier forskellige steder hos Evald Tang Kristensen (Jyske Folkeminder III, 1876, Danske Sagn, IV, 1896, VI,I 1900): "Slantelavst kom fra Silkeborg her op gennem skoven. Der kom en mandolden tyr efter ham, og han fór hen og ville op i en bøg, men kunne ikke klyve op i den. Saa satte han den i bande, og den gik ogsaa ud. Derefter rendte han herop oven i skoven og kom til en eg, og den kom han op i. Saa lyste han velsignelsen over den, og den var fuld af agern hvert evige aar". Eller: "Naar Slantelavst i Blegind jordede et lig, saa plejede han altid at fortælle ved kisten, hvor den døde var gaaet hen, enten til himmerig eller helvede. Folk ville jo ikke godt tro, at han saadan kunne vide det, saa var der en mand, der ville prøve ham af. Han lagde sig i en kiste og stillede sig an, som han var død, og saa skulle Slantelavst da til at jorde ham og holde ligtale over ham. Da han nu havde begyndt, sagde han, at det var mærkeligt, at han hverken kunne finde ham i himmerig eller helvede. Da han saa havde staaet og grundet en lille smule, sagde han: "Nu har jeg fundet ham, han er i helvede. Folk sagde, at det var løgn, og de gik hen og tog laaget af kisten, men da viste det sig, at manden var død".

15 børn, hvoraf dog kun 2 fortsatte slægten. 
Worsøe, Lauritz Sørensen (I83101)
 
116 1734 overført til Petri Kirkes Kapel Moth, Grevinde Sophie Amalie af Samsø (I11152)
 
117 1738-39 studieophold i Göttingen
1741 paany i udlandet 
Knuth-Knuthenborg, Lensgreve Eggert Christopher (I10284)
 
118 1741 - 1. august:
Christen Madsen Wind af V. Vamdrup blev taget i ed som opsynsmand i stedet for Hans Roved, som er flyttet fra Vamdrup og nu bor på Ballesgård.
[geltzer.dk] 
Wind, Christen Madsen (I24823)
 
119 1744 stiftamtmand i Trondheim, tiltrådte embedet 1745, 1747 ombyttede denne duelige og i Norge vel lidet og ansete embedsmand embedet med et assessorat i højesteret, 7/6 samme år ved højesteretsdom ejer af Søholm på Fyn.

Brahesholm hører til Vedtofte sogn, og i dette sogn oprettede Stockfleth et hospital for 4 fattige, til hvilket han skænkede 1000 rdl.
Poeten Ambrosius Stub synes i flere år at have været i Stockfleths hus på Brahesholm som sekretær.

På Opdals præstegård i Norge står endnu en stue, som er bygget af første præst der kom efter reformationen år 1560. Over indgangen til denne stue, kaldet »Herre Stue « står at læse: »år 1747 blev denne Herre-Stue Bygning af Opdals Menighed repareret, hvortil hr. Stiftsbefalingsmand Christian Stockfleth forærede denne fattige Menighed 40 Rdl.«

Han døde 25 november 1750 i København som sidste mand af den rang-adelige — fra Biskop Stockfleth nedstammede gren af slægten.
I Gravskriftet over ham hedder det, at han havde en munter Sjæl i et svagt Legeme. 
Stockfleth, Christian (I125433)
 
120 1748 (3. jan.) landkadet, 1757 (23. marts) kadetkorporal, 1758 (28. jan.) kadetsergent, s. å. (28. juni) fændrik i livrgmt. t. f., 1759 (20. juni) sek.lt., 1763 (16. okt.) premierlt. i danske livrgmt., 1765 (12. juni m. anc. fra 24. april) kar. kaptajn, 1769 (20. sept.) kompagnichef i 2. fynske nat. batl., 1773 (25. marts) forsat til Delmenhorst gev. inf. rgmt., 1779 (10. febr.) forsat til kronprins Frederiks rgmt., 1781 (21. marts) kar. oberstlt. og afsked, 1798 (26. jan.) afsked med oberst titel; 1781-1807 hofchef ved de russiske prinsessers hof i Horsens, 1804 kammerherre. Lillienskjold, Anton Jacob (I90819)
 
121 1750 kornet ved livgarden til hest, 1754 løjtnant, 1756 kongl. fløjadjudant med rang som major, 1759 generaladjudant, 1761 ritmester, 1762 kammerherre, deltog på fransk og østrigsk side i 7-årskrigen, 1763 oberstløjtnant ved slesvigske kav.-reg.g., 1769 kar. oberst, 1771 chef for den nyoprettede exercertrup, s. å. chef for 3. jyske dragon-regiment (1772 kaldet jyske reg. rytteri, 1785 jyske dragonreg.), 1773 medlem af kommissionen til hærens reform, 1777 generalmajor, måtte 1788 fratræde sit regiment, men blev 1789 generalløjtnant, og var da alt gået i russisk tjeneste som generalløjtnant, udmærkede sig i slaget ved Anjala, død 1802 i Rusland. von Numsen, Frederik (I10386)
 
122 1752 Lehnssekretær i danske Kancelli, 1753 Assessor i Kancellikollegiet, 1754 Assessor i Hofretten, 1755 Kammerherre, Assessor i Højesteret, 1762 direktør for General-Postamtet, 1768 Geheimeraad og Overhovmester hos Dronningen, 1769 Overstaldmester hos samme, 1772 Overhofmarskal, 1774 Geheimekonferensråd, 1780 Overjægermester. Holstein-Ledreborg, Lensgreve Christian Frederik (I10947)
 
123 1752—53 Studieophold i Leipzig
1753—54 i Gòttingen
1754—55 i Genève
1755 (27 Juni) dansk Kmjkr.
1755—57 Rejse i Italien, Østrig, Tyskland
1758 (25 April) Ankomst til Kbhvn., Maj s. A. Auskultant i Tyske Kancelli
1760 (7 Marts) Kammerherre, 3 Deputeret i Vestindisk-guineisk Rente- og Generaltoldkammer
1760 (11 April) Deputeret i Økonomi- og Kommercekollegiet
1761 (31 Dec.) — 1762 (12 April) diplomatisk Mission i Paris
1765 (27 Febr.) Deputeret for Finanserne
1765 (31 Marts) dek. m. l'Union parfaite
1766 (29 Aug.) Medlem af Overskattedirektionen
1767 (11 Dec.) Medlem af Statsbalance-Kommissionen
1767 (14 Dec.) ophøjet i den arvelige danske Grevestand
1768 (12 Febr.) 1. Deputeret i Generaltoldkammeret og 2. Deputeret i Kommercekollegiet
1769 (29 Jan.) Geheimekonferensraad.
1770 (6 Okt.) afsk. fra alle Embeder
1770 (20 Okt.) forlader Kbhvn.
1772 tilbagekaldt, 1. Dep. i Finanskollegiet og Direktør for Fonden ad usus públicos
1773 (14 Jan.) 1. Deputeret i Rentekammeret, Deputeret i Finanskollegiet, Økonomi- og Kommercekollegiet og Bjergværksdirektoratet samt Medlem af Overskattedirektionen
1773 (24 Apr.) Medlem af Geheimestatsraadet, Chef for Departementet for de udenlandske Sager
1773 (16 Nov.) Geheimekonferensraad og Direktør for Tyske Kancelli
1774 (18 April) Medlem af Kanalkommissionen
1775 Direktør for den alm. Enkekasse
1780 (13 Nov.) afsk. fra alle Embeder
1784 (14 April) tilbagekaldt, Statsminister
1784 (12 Maj) Minister for det udenlandske Departement og Præsident i tysk Kancelli
1784 (2 Juni) Medlem af Overbankdirektionen
1784 (11 Juni) at overvære Finanskollegiets Samlinger
1784 (22 Okt.) Medlem af Direktionen for den almindelige Enkekasse
1785 Patron for St. Petri og Frederiks Kirker. 
von Bernstorff, Greve Andreas Peter (I121164)
 
124 1753 exam. jur., 6 år som fuldmægtig hos by- og raadstueskriver i Nyborg, 1753 adjungeret og ret til succession samt herredsfoged i 3 herreder, 1764 skovridder, 1772 prokurator ved alle over- og underretter i Fyens stift. 1764 ejer af Nyborg Slotsmølle. From, Rasmus Jessen (I92241)
 
125 1755 student Odense, 1760 cand.teol., 1772 lærer ved Landkadetakademiet i kbh., 1776 res. kapellan ved Fredericia Trin.K. og vejlby. 1795 sognepræst, forligelseskomissær og provst i Varde, 1815 afs

k. Historien om Provstens kalot i stedet for et spir på Varde kirke refereres til ham.

 
Beck, Jens (I13505)
 
126 1755. Kiendes ieg underskrewne Peder Jensen
Lang Skow Riider wed Friisenvold, saa og ieg Kield
Jensen i Gundestrup, og ieg Laurs Jensen i Dito, og
ieg Ole Jensen i Stevnstrup, wores samtlig Willie og
Samtykke hawer solgt Skiødet og afhændet saa som wi samtlig og hermed sælger skiøder og afhænder fra os og wores Arfwinger efterskrewne Jorde Gods til wores kiære Broder Mads Jensen i bemelte Gundestrup og hands Arfwinger, beliggende udi Dronningborg Amt, Nørhald Herred, Glenstrup sogn, Handest Bye, anslagen til Hartkorn efter Nye Matricul 3 Tdr 2 Skp, hwilken forskrewne Hartkorn Tree Tønder to Skiepper Agger og Eng, Tørweskiær, FiskeWand, Forte og Fæegang, waadt og tørt, med ald dend Herlighed og Rettighed som nu dertil ligger og af Arrilds Tiid tillagt hawer indtet undtagen i nogen optænkelige Maader frie for alle Kongel. Contributioner og Restanzer til Dato, og ellers i alt og i andre Maader herefter skal tilhøre fornævnte wores Kiære Broder Mads Jensen og hands Arfwinger til Ewindelig Arw og Eiendom, saa wi og wores Arfwinger føde og ufødde efterdags ikke wedkiender os nogen Deel, Lod, Rætt eller Rættighed at hawe til eller udi forbemelte 3 Td 2 Skp Hartkorn, som udi forbemte Handest Byes Mark er beliggende, men hannem som meldt owerdragen med lige Rætt og Rættighed, som det allernaadigst meddelte Reliutions Skiøde af Dato 19 april 1723 af Høijlowlig Ihukommelse Kong Friderich dend Tredje til wores salig Fader, Jens Kieldsen, allernaadigst forundt hawer samme Høij Kongel formelte Skiøde wores kiære Broder Mads Jensen tillige er owerdraget, saa oftmelte wores kiære Broder Mads Jensen og hands Arfwinger maa nyde, Bruge meer og indbemte 3 Tdr 2 Skp Hartkorn for et uigienkaldelig og uryggelig Kiøbt Kiøb, saa som wi derfor af ham er skeed nøijagtig og fornøijelig Wederlag og Betaling, og skulle det mod Formodning hænde sig, som dog ikke forhaabes, at fornævnte Hartkorn, eller noget af dends Rettighed eller Hærlighed blew fornæwnte wores Broder Mads Jensen eller Arwinger wed nogen Low eller Dom frawunden for wores Vanhiemmels Brøsts Skyld, da til forpligter Wi os og wores Arfwinger én for alle og alle for Én igien af erstatte wores Broder Mads Jensen eller hands Arwwinger enten erlægge med reede Penge efter uwillige Mænds Sigelse eller og anden nøijagtig Wederlag efter Lowen. Saa hand eller Arwinger dermed af os og wores Arwinger, som forskrevet staar for dette Kiøb skal bliwe skadesløs holden i alle Maader, dets ydermere Stadfæstelse, hawer wi dette wores udgiwne Skiøde samtlige med egne Hænder underskrewet og wores Sædwanlig Zigneter hostrygt, samt wenligen ombedet Agtbare Gode Mænd Christen Christensen i Bielet og Peder Christensen i Husum, at de dette wores Skiøde med os til Witterlighed wille underskriwe og forsegle.

Datum Gundestrup dend 17 Martij 1755.

P. J. Lang, Laurs Jensen Ring, Kield Jensen

Efter Begiæring til Witterlighed underskriwes af Christen Smed, Peder Christensen Huusum.


 
Nielsdatter, Dorte (I77267)
 
127 1757 kornet ved livgarden til hest, s. å. kammerjunker, 1759 ritmester og 1763 sekondritmester ved holst. kyrasser-reg., s. å. kaptajn ved livgarden til fods, 1766 kammerherre, 1768 kar. oberstløjtnant, 1769 sekondmajor, 1772 á la suite, s. å. ggesandt ved det russiske hof, 1776 afsk. efter ansøgning, s. å. direktør for Øresunds toldkammer, 1778 overkammerjunker, 1779 gehejmeråd, 1782-83 1.-deputeret i rentekammeret, 1783-87 ejer af Bjergbygaard, 1784.91 overhofmarskal og 1.-direktør for de kgl. Theatre og direktør for Mønt- og Medaillekabinettet, s. å. ordenssekretær, 1790 gehejmekonferensråd, døde 26. november 1811 i Helsingør som slægtens sidste mand. von Numsen, Christian Frederik (I10385)
 
128 1760 (20. aug.) sek.lt. i oldenburgske gev. inf.-regt., 1763 (28. dec.) kaptajn i møenske gev. inf.regt. (overtog farbroderens kompagni), 1781 (15. aug.) major (ane. fra 21. okt. 1774), regimentet kaldes fra 1785 Oldenburgske Inf.regt., 1788 (24. okt.) tersmajor, 1788 generaladjudant hos den kommanderende general, 1790 (27. aug.) sekondmajor, 1791 (18. mai, anc. fra 28. maj 1790) kar. oberstløjtnant, 1793 (31. maj) premiermajor. von Raben, Joachim Iwen (I82580)
 
129 1762 (24. febr.) fændrik reforme i oldenburgske gev. inf.regt., 1763 (26. okt.) sek.lt., 1766 (26. febr.) anc. fra 16. okt. 1763, 1767 (14. okt.) afsked med pension. von Raben, Daniel Jasper (I82583)
 
130 1762 (25 Aug.) Fændrik ved nørrejyske nat. Inf. Rgmt., 1764 (11 Jan.) Sek.lt. i Kronprinsens Rgmt., (s. A. Kongens Rgmt.), 1770 (4 April) Prem.lt., 1778 kar. Kaptajn, 1781 (4 April) virkl. Kaptajn og Kompagnichef ved Prins Frederiks Rgmt., 1783 (.30 April) forsat til slesvigske Ing. Rgmt. og Generaladjutant, s. A. (3 Juli) Stabskaptajn ved samme Rgmt., 1785 (25 Febr.) forsat til Arveprins Frederiks Rgmt., 1789 (11 Dec.) til 2. Batl. lette Inf., 1793 (1 Febr.) Major III ved samme, 1799 (8 Nov.) Chef for 1. sjæll. Batl. lette Inf., 1803 (10 Juni) Oberstløjtnant. von Haxthausen, Baron Peter Maximilian af Appenburg (I22946)
 
131 1763 Eier af Svenstrup og 1794 af Skjoldnæsholm, Landsdommer, Etatsraad Bruun de Neergaard, Jens (I76233)
 
132 1763 paa Reise til Vestindien, bereiste senere bl. a. Portugal, forulykkede som Søkaptain med sit Skib ved Kysten af West-Friesland og kun han blev reddet.
20. Marts 1771 Medlem af den evangelisk-lutherske Kirke i Alkmaar
1775 aflagt Borgered i Alkmaar, efter Statsomvæltningen i den saakaldte franske Tid Raadmand der, forandrede sit Navn til Nieuwenhuys, senere Nieuwenhuis. 
Nyegaard, Jacob Severin (I110227)
 
133 1763 student Haderslev, 1772 sognepræst Tetensbüll, 1783 sognepræst Hejls-Veistrup. Prætorius, Stefan Heinrich (I104802)
 
134 1766
Skifte Hammershus Birkefoged No. 137 side 249b
8. April 1766
Døde 21 Marts 1766
Karen Hansdatter

Ved 1. Ægt. m. Elsebye Monsdatter
1 søn
Hans Olsen * 1748
Værge:
½ bror Holger Johansen og ½ bror Peder Hansen, "Sandemandsgaard" i Rutsker

Med enken avlet 3 sønner + 1 datter
Anders Olsen * 1758
Værge: Fastermand, Jens Ambrusen, Allinge

Lars Olsen * 1760
Værge: Fastermand Hans Ancher, Sandvig

Knud Olsen * 1764
Værge: Faders Søskendebarn Peder Pedersen, 4. Sg. "Melgaard" i Rutsker

Elsebye Olsdatter * 1756
Værge: Mostermand Peder Jørgensen, 9. sg. i Olsker

 
Stub, Hans Olsen (I6689)
 
135 1767 (30. april) sekondløjtnant i 2. søndenfjeldske nationale dragonregiment, samme aar forsat til Dronningens livregiment, 1768 (10. okt.) løjtnant reformé i fynske dragonregiment, 1772 (10. okt.) la suite, samme aar (3. dec.) premierløjtnant i livgarden til hest, 1774 kammerjunker, 1775 (14. juni) forsat til 2. søndenfjeldske nationale dragonregiment og karakteriseret kaptajn, 1777 (9. april) kaptajnløjtnant, 1779 (26. maj) virkelig kaptajn og kompagnichef i 1. søndenfjeldske nationale dragonregiment, 1780 (6. dec.) generaladjutant. von Løwenhielm, Hans Brockenhuus (I130197)
 
136 1768
Fra Allinge Sandvig Kb. (1-902 pag83) citeres:
Den 2. Oct. trolovet Ungkark Hans Olsen Stub med Enken Margreta Sa. Hans Pedersens og ægteviede 19. Nov. 1771

 
Stub, Hans Olsen (I6689)
 
137 1769 student Roskilde, 1781 højesteretsadvokat, 1806 rådmand i København, 1812 etatsråd. 1810-21 direktør for Frederiks Hospital, 1798-1829 bestyrer af den Lange'ske Stiftelse i Roskilde. Lange, Rasmus Hansen (I625138)
 
138 1770 sekondløjtnant ved kronprins Frederiks regiment, 1783 premierløjtnant, 1788 kaptajns ancinnitet, fra 15 februar 1789 gage som stabskaptajn, 1790 kompagnichef, 1801 majors ancinnitet, 1803 virk.

major, 14 februar told- og konsumtionskasserer i Nyborg, 21 feb. s. å. à la suite i landeværnsregiment, 1808 afsked og generalkrigskommisær.

 
de Klauman, Frederik Vilhelm (I43480)
 
139 1771
Borgerskabsregister (Allinge Sandvig): 18.11.1771;
Allinge; avling; V 25b.

 
Stub, Hans Olsen (I6689)
 
140 1772 Generalmajor
1781 Generalløjtnant
1816 Æresmedlem af det. kgl. svenske Krigsvidenskabers Akademi 
von Krogh, Georg Frederik (I103271)
 
141 1773
Fra Rutsker Kb. (1-97-2 1/6) citeres:
Den 24. p.Trin. døbt Thoer Larsens Datter Nom Karen.
Baaren til daabs af Karen, Jens Svendsens
Faddere Vare:
Jens Jørgensen
Hans Andersen
Anders Haagensen
Karen Hansdatter
Birthe, Ole Bugges

-----
1776
Ved faders død 4.11.1776 er værgen: Thor Hansen, Tieregaarden, Rutsker. Han er Kirstine Jørgensdatters søsters barn. 
Thorsdatter, Karen (I6687)
 
142 1774 Ausculant i Adm.- og Kom.-Kollegiet, 1784 Assessor samme sted, 1792 fritages for Tjeneste Reventlow, Lensgreve Conrad Georg (I103311)
 
143 1774 kammersekretær. 1776 ansat som protokollist ved Øresunds toldkammer, fra hvilken stilling faderen samtidig blev afskediget, da han ikke kunne overkomme dette arbejde ved siden af sin øvrige virksomhed. 1781 overtilsynsførende ved den grønlandske, islandske og finmarkiske handel. 2/7 1871 ene administrator af den grønlandske handel. 16/5 1781 justitsråd. 1785 medredaktør for den grønlandske, islandske, finmarkiskeog færøske handel.1792 direktør for realisations-kommissionen for det danske, norske, slesvigske og holstenske forenede handels- og kanalkompagni.I 1794 overtager Hartvig Frisch Wodroffsgaard for at indrette produktion af landbrugsmaskiner. Møllen skulle være melmølle. Han tilkøbte ejendommen Forhåbningsholm. denne solgte han igen efter at have tillagt en stor del af jorden til Wodroffsgaard. I 1803 solgtes Vodroffgaard til købmanden Carl Ludvig Zinn.1808 medlem af kommissionen til at afhjælpe nøden på Island. Han var desuden medlem af det kongelige missions kollegium.1813 Etatsråd. 1794 - 1803 ejede han Vodroffgård, hvor han drev landbrug of fabriksvirksomhed. Stuehuset brændte 24. juli 1795. En tjener satte, for at skjule et indbrud, ild på efter at have opbrudt et chatol og stjålet 550 rigsdaler.1799 - 1809 ejede han ejendommen Nytorv (Øster kvarter Nytorv nr. 133), hvor ham byggede det meget smukke hus, opført af Abildgård.Den nyklassicistiske Nytorv 5 blev for justitsråd Hartvig Marcus Frisch (1754-1816) opført i årene 1799-1803. Bygmesteren var den alsidige kunstner, Nicolai Abildgaard (1743-1809), der her gav det seks fag brede hus dekorationer som pilastre, vaser og trekantsfronton. Huset var oprindelig med kælder samt tre etager og fik i årene 1889-1890 sin fjerde etage efter tegninger af arkitekten August Klein (1839-1909). I 1797 foretog han med sin kone og svogeren Diderik Tutein og dennes kone en rejse over Altona, hvor man besøgte den ret talrige familie til Holland, Frankrig og Schweiz. I Monpelier besøgte man familien Cazalis og i Manheim familien Tutein. I året 1803 - 04 ( efter datteren Henriettes død) foretog han sammen med sin kone en rejse til Frankrig, Italien, Østrig og tyskland, hvor man også benyttede lejligheden til at besøge slægt og venner. Kopi af dagbøger fra disse 2 rejser forefindes. Frisch, Hartvig Marcus (I22039)
 
144 1776
Hammershus Birk Bog 2, Nr. 187.
Side 335. 1776. 22. Okt.
Niels Kruse, Allinge. Døde d. 11. Sep.
Elsebeth Olsdatter. Laugv. Bror, Hans Olsen Stub, Allinge.
1 søn, 3 døt.
A: Ole Nielsen, f. 1772. Værge: farbror, Jørgen Kruse, udbygger, Kong. Mark, Rutsker.
B: Sisele Kirstine Nielsdatter, f. 1766. Værge: Farbror, Christopher Kruse, udbygger, Udmark, Rutsker.
C: Margrethe Elisabeth ?, f. 1768. Værge: Afdødes søstermand, Jens Erichsen, selvejerbonde, Kruusegaard, Rutsker.
D: ellen ?, f. 1769. Værge: Enkens Bror, Hans Olsen Stub, Allinge.

 
Stub, Hans Olsen (I6689)
 
145 1776
Hammershus Birkefoged No. 187 side 335
22 okt 1776
Skifte er ikke indskrevet.

 
Stub, Hans Olsen (I6689)
 
146 1782 Orange County tithables included Spence MOZINGO listed by James MADISON with six white souls and no black souls (Virginia Census--1790, p.39). (From Lineages) Mozingo, Spencer, Wife, Joseph?, James?, Thomas?, Nelly?

1785 Orange County tithables included Spence MOZINGO listed by James MADISON with seven whites (Virginia Census--1790, p. 97). (From Lineages) Mozingo, Spencer, Wife, Joseph?, James?, Thomas?, Thomas?, Nelly?

1810 Bourbon, KY, p 127, Spencer Mesinger, 10001 - 01101 - 00, Males: 1->under 10 (Benjamin), 1->over 45 (Spencer); Females: 1->10-15 (Polly), 1->16-25 (Nelly), 1->over 45 (Wife).

 
Mozingo, Spencer (I18132)
 
147 1783 landkadet, 1788 fænrik á la suite ved kronprins Frederiks Reg., 1789 sekondløjtnant, 1792 fænrik ved fodgarden, 1793 karakt. premierløjtnant og sekondløjtnant ved fodgarden, 1798 kammerjunker, 1801 premierløjtnant ved fodgarden, 1802 kaptajns anc., 1807 saaret ved Københavns belejring, s. aa. kompagnichef ved Fodgarden, 1812 majors anc., 1815 kammerherre, ceremonimester ved kroningen, 1816 á la suite ved Garden, hofchef hos prinsesse Frederikke Charlotte, 1824 á la suite i Inf. med oberstløjtnants karakter, 1828 R.*, 1831 afsked som hofchef, 1833 afsked med obersts karakter. de Roepstorff, Christian Henrik Adolph (I125289)
 
148 1784-89 Generalkrigsmommissær i Slesvig
Deputeret i Generalitets. og Kommissariatskollegiet

Var medlem af den kommission, der var nedsat i 1778-80 for at bekæmpe den i Jylland grasserende kvægsyge i hvilken virksomheder han udfoldede stor energi og dygtighed
Deltog i gennemførelsen af landboreformerne og ledede sammen med Chnr. Colbjørnsen de ekstrasessioner, der afholdtes landet over i andledning af stavnsbåndets opløsning
Solgte sin svigerfars jord for at kunne betale sin gæld, som han stiftede ved overforbrug 
von Wildenradt, Christian Hendrich (I103870)
 
149 1787
Folketælling Allinge Sandvig Vestergade 19
Hans Olsen Stub, 44 aar - g - Husbond + lever af avlsbrug
Margreta Nielsdatter, 74 aar - gift - hustru

 
Stub, Hans Olsen (I6689)
 
150 1787
Folketælling Hasle - Storegade 21
Lars Absalonsen, 40 - g - Husbonde, Bruger Søen
Margrethe Nielsdatter, 44 aar - g. Hans Hst
Anne M Larsdatter, 12 - ug - barn 1.
Maren K. Larsdatter, 4 - ug - barn 1.
Bendte C. Larsdatter, 11 - ug - barn 1.
-------------------------------------------------------
Denne post er kontrolleret og i muligt omfang tilrettet if. oplysninger fra: Frank Petersen, Strøby Egede, 4600 Køge ( Tlf.: 56267563; frankelly@vip.cybercity.dk).

Denne post er kontrolleret og i muligt omfang tilrettet if. oplysninger fra: Buchroder Ancestors v/David Buchroder (gandalf@vennercs.com) jvf. http://www.gencircles.com/users/gandalf. 
Absalonsen, Lars (I7085)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 1053» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.