Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 101 til 150 fra 51,133

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 1023» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 1732 (24. dec.) kornet reforme ved 2. fynske rytterregiment, 1733 (18. marts) virkl. kornet, 1734 (12. nov.) forsat til Neubergs geworbne rytterregiment, 1737 (6. sept.) premierløjtnant i 2. fynske rytterregiment, 1739 (24. dec.) ritmester, 1747 (4. sept.)) karakteriseret major, 1750 (15. juli) major. von Løwenhielm, Hans Brockenhuus (I10929)
 
102 1734 cand. teol., 1736 interimspræst i Trige og Ølsted hos provst Christopher Bøgh. Fra 1739 til sin død 1780 sognepræst for Blegind og Hørning menigheder og fra 1763 tillige provst over Hjelmslev herred.

Kendt i egnens overlevering under navnet Slanterlavs, kunne mane m.m.; herom findes flere historier forskellige steder hos Evald Tang Kristensen (Jyske Folkeminder III, 1876, Danske Sagn, IV, 1896, VI,I 1900): "Slantelavst kom fra Silkeborg her op gennem skoven. Der kom en mandolden tyr efter ham, og han fór hen og ville op i en bøg, men kunne ikke klyve op i den. Saa satte han den i bande, og den gik ogsaa ud. Derefter rendte han herop oven i skoven og kom til en eg, og den kom han op i. Saa lyste han velsignelsen over den, og den var fuld af agern hvert evige aar". Eller: "Naar Slantelavst i Blegind jordede et lig, saa plejede han altid at fortælle ved kisten, hvor den døde var gaaet hen, enten til himmerig eller helvede. Folk ville jo ikke godt tro, at han saadan kunne vide det, saa var der en mand, der ville prøve ham af. Han lagde sig i en kiste og stillede sig an, som han var død, og saa skulle Slantelavst da til at jorde ham og holde ligtale over ham. Da han nu havde begyndt, sagde han, at det var mærkeligt, at han hverken kunne finde ham i himmerig eller helvede. Da han saa havde staaet og grundet en lille smule, sagde han: "Nu har jeg fundet ham, han er i helvede. Folk sagde, at det var løgn, og de gik hen og tog laaget af kisten, men da viste det sig, at manden var død".

15 børn, hvoraf dog kun 2 fortsatte slægten. 
Worsøe, Lauritz Sørensen (I83101)
 
103 1734 overført til Petri Kirkes Kapel Moth, Grevinde Sophie Amalie af Samsø (I11152)
 
104 1741 - 1. august:
Christen Madsen Wind af V. Vamdrup blev taget i ed som opsynsmand i stedet for Hans Roved, som er flyttet fra Vamdrup og nu bor på Ballesgård.
[geltzer.dk] 
Wind, Christen Madsen (I24823)
 
105 1744 stiftamtmand i Trondheim, tiltrådte embedet 1745, 1747 ombyttede denne duelige og i Norge vel lidet og ansete embedsmand embedet med et assessorat i højesteret, 7/6 samme år ved højesteretsdom ejer af Søholm på Fyn.

Brahesholm hører til Vedtofte sogn, og i dette sogn oprettede Stockfleth et hospital for 4 fattige, til hvilket han skænkede 1000 rdl.
Poeten Ambrosius Stub synes i flere år at have været i Stockfleths hus på Brahesholm som sekretær.

På Opdals præstegård i Norge står endnu en stue, som er bygget af første præst der kom efter reformationen år 1560. Over indgangen til denne stue, kaldet »Herre Stue « står at læse: »år 1747 blev denne Herre-Stue Bygning af Opdals Menighed repareret, hvortil hr. Stiftsbefalingsmand Christian Stockfleth forærede denne fattige Menighed 40 Rdl.«

Han døde 25 november 1750 i København som sidste mand af den rang-adelige — fra Biskop Stockfleth nedstammede gren af slægten.
I Gravskriftet over ham hedder det, at han havde en munter Sjæl i et svagt Legeme. 
Stockfleth, Christian (I125433)
 
106 1748 (3. jan.) landkadet, 1757 (23. marts) kadetkorporal, 1758 (28. jan.) kadetsergent, s. å. (28. juni) fændrik i livrgmt. t. f., 1759 (20. juni) sek.lt., 1763 (16. okt.) premierlt. i danske livrgmt., 1765 (12. juni m. anc. fra 24. april) kar. kaptajn, 1769 (20. sept.) kompagnichef i 2. fynske nat. batl., 1773 (25. marts) forsat til Delmenhorst gev. inf. rgmt., 1779 (10. febr.) forsat til kronprins Frederiks rgmt., 1781 (21. marts) kar. oberstlt. og afsked, 1798 (26. jan.) afsked med oberst titel; 1781-1807 hofchef ved de russiske prinsessers hof i Horsens, 1804 kammerherre. Lillienskjold, Anton Jacob (I90819)
 
107 1750 kornet ved livgarden til hest, 1754 løjtnant, 1756 kongl. fløjadjudant med rang som major, 1759 generaladjudant, 1761 ritmester, 1762 kammerherre, deltog på fransk og østrigsk side i 7-årskrigen, 1763 oberstløjtnant ved slesvigske kav.-reg.g., 1769 kar. oberst, 1771 chef for den nyoprettede exercertrup, s. å. chef for 3. jyske dragon-regiment (1772 kaldet jyske reg. rytteri, 1785 jyske dragonreg.), 1773 medlem af kommissionen til hærens reform, 1777 generalmajor, måtte 1788 fratræde sit regiment, men blev 1789 generalløjtnant, og var da alt gået i russisk tjeneste som generalløjtnant, udmærkede sig i slaget ved Anjala, død 1802 i Rusland. von Numsen, Frederik (I10386)
 
108 1752 Lehnssekretær i danske Kancelli, 1753 Assessor i Kancellikollegiet, 1754 Assessor i Hofretten, 1755 Kammerherre, Assessor i Højesteret, 1762 direktør for General-Postamtet, 1768 Geheimeraad og Overhovmester hos Dronningen, 1769 Overstaldmester hos samme, 1772 Overhofmarskal, 1774 Geheimekonferensråd, 1780 Overjægermester. Holstein-Ledreborg, Lensgreve Christian Frederik (I10947)
 
109 1752—53 Studieophold i Leipzig
1753—54 i Gòttingen
1754—55 i Genève
1755 (27 Juni) dansk Kmjkr.
1755—57 Rejse i Italien, Østrig, Tyskland
1758 (25 April) Ankomst til Kbhvn., Maj s. A. Auskultant i Tyske Kancelli
1760 (7 Marts) Kammerherre, 3 Deputeret i Vestindisk-guineisk Rente- og Generaltoldkammer
1760 (11 April) Deputeret i Økonomi- og Kommercekollegiet
1761 (31 Dec.) — 1762 (12 April) diplomatisk Mission i Paris
1765 (27 Febr.) Deputeret for Finanserne
1765 (31 Marts) dek. m. l'Union parfaite
1766 (29 Aug.) Medlem af Overskattedirektionen
1767 (11 Dec.) Medlem af Statsbalance-Kommissionen
1767 (14 Dec.) ophøjet i den arvelige danske Grevestand
1768 (12 Febr.) 1. Deputeret i Generaltoldkammeret og 2. Deputeret i Kommercekollegiet
1769 (29 Jan.) Geheimekonferensraad.
1770 (6 Okt.) afsk. fra alle Embeder
1770 (20 Okt.) forlader Kbhvn.
1772 tilbagekaldt, 1. Dep. i Finanskollegiet og Direktør for Fonden ad usus públicos
1773 (14 Jan.) 1. Deputeret i Rentekammeret, Deputeret i Finanskollegiet, Økonomi- og Kommercekollegiet og Bjergværksdirektoratet samt Medlem af Overskattedirektionen
1773 (24 Apr.) Medlem af Geheimestatsraadet, Chef for Departementet for de udenlandske Sager
1773 (16 Nov.) Geheimekonferensraad og Direktør for Tyske Kancelli
1774 (18 April) Medlem af Kanalkommissionen
1775 Direktør for den alm. Enkekasse
1780 (13 Nov.) afsk. fra alle Embeder
1784 (14 April) tilbagekaldt, Statsminister
1784 (12 Maj) Minister for det udenlandske Departement og Præsident i tysk Kancelli
1784 (2 Juni) Medlem af Overbankdirektionen
1784 (11 Juni) at overvære Finanskollegiets Samlinger
1784 (22 Okt.) Medlem af Direktionen for den almindelige Enkekasse
1785 Patron for St. Petri og Frederiks Kirker. 
von Bernstorff, Greve Andreas Peter (I121164)
 
110 1753 exam. jur., 6 år som fuldmægtig hos by- og raadstueskriver i Nyborg, 1753 adjungeret og ret til succession samt herredsfoged i 3 herreder, 1764 skovridder, 1772 prokurator ved alle over- og underretter i Fyens stift. 1764 ejer af Nyborg Slotsmølle. From, Rasmus Jessen (I92241)
 
111 1755. Kiendes ieg underskrewne Peder Jensen
Lang Skow Riider wed Friisenvold, saa og ieg Kield
Jensen i Gundestrup, og ieg Laurs Jensen i Dito, og
ieg Ole Jensen i Stevnstrup, wores samtlig Willie og
Samtykke hawer solgt Skiødet og afhændet saa som wi samtlig og hermed sælger skiøder og afhænder fra os og wores Arfwinger efterskrewne Jorde Gods til wores kiære Broder Mads Jensen i bemelte Gundestrup og hands Arfwinger, beliggende udi Dronningborg Amt, Nørhald Herred, Glenstrup sogn, Handest Bye, anslagen til Hartkorn efter Nye Matricul 3 Tdr 2 Skp, hwilken forskrewne Hartkorn Tree Tønder to Skiepper Agger og Eng, Tørweskiær, FiskeWand, Forte og Fæegang, waadt og tørt, med ald dend Herlighed og Rettighed som nu dertil ligger og af Arrilds Tiid tillagt hawer indtet undtagen i nogen optænkelige Maader frie for alle Kongel. Contributioner og Restanzer til Dato, og ellers i alt og i andre Maader herefter skal tilhøre fornævnte wores Kiære Broder Mads Jensen og hands Arfwinger til Ewindelig Arw og Eiendom, saa wi og wores Arfwinger føde og ufødde efterdags ikke wedkiender os nogen Deel, Lod, Rætt eller Rættighed at hawe til eller udi forbemelte 3 Td 2 Skp Hartkorn, som udi forbemte Handest Byes Mark er beliggende, men hannem som meldt owerdragen med lige Rætt og Rættighed, som det allernaadigst meddelte Reliutions Skiøde af Dato 19 april 1723 af Høijlowlig Ihukommelse Kong Friderich dend Tredje til wores salig Fader, Jens Kieldsen, allernaadigst forundt hawer samme Høij Kongel formelte Skiøde wores kiære Broder Mads Jensen tillige er owerdraget, saa oftmelte wores kiære Broder Mads Jensen og hands Arfwinger maa nyde, Bruge meer og indbemte 3 Tdr 2 Skp Hartkorn for et uigienkaldelig og uryggelig Kiøbt Kiøb, saa som wi derfor af ham er skeed nøijagtig og fornøijelig Wederlag og Betaling, og skulle det mod Formodning hænde sig, som dog ikke forhaabes, at fornævnte Hartkorn, eller noget af dends Rettighed eller Hærlighed blew fornæwnte wores Broder Mads Jensen eller Arwinger wed nogen Low eller Dom frawunden for wores Vanhiemmels Brøsts Skyld, da til forpligter Wi os og wores Arfwinger én for alle og alle for Én igien af erstatte wores Broder Mads Jensen eller hands Arwwinger enten erlægge med reede Penge efter uwillige Mænds Sigelse eller og anden nøijagtig Wederlag efter Lowen. Saa hand eller Arwinger dermed af os og wores Arwinger, som forskrevet staar for dette Kiøb skal bliwe skadesløs holden i alle Maader, dets ydermere Stadfæstelse, hawer wi dette wores udgiwne Skiøde samtlige med egne Hænder underskrewet og wores Sædwanlig Zigneter hostrygt, samt wenligen ombedet Agtbare Gode Mænd Christen Christensen i Bielet og Peder Christensen i Husum, at de dette wores Skiøde med os til Witterlighed wille underskriwe og forsegle.

Datum Gundestrup dend 17 Martij 1755.

P. J. Lang, Laurs Jensen Ring, Kield Jensen

Efter Begiæring til Witterlighed underskriwes af Christen Smed, Peder Christensen Huusum.


 
Nielsdatter, Dorte (I77267)
 
112 1757 kornet ved livgarden til hest, s. å. kammerjunker, 1759 ritmester og 1763 sekondritmester ved holst. kyrasser-reg., s. å. kaptajn ved livgarden til fods, 1766 kammerherre, 1768 kar. oberstløjtnant, 1769 sekondmajor, 1772 á la suite, s. å. ggesandt ved det russiske hof, 1776 afsk. efter ansøgning, s. å. direktør for Øresunds toldkammer, 1778 overkammerjunker, 1779 gehejmeråd, 1782-83 1.-deputeret i rentekammeret, 1783-87 ejer af Bjergbygaard, 1784.91 overhofmarskal og 1.-direktør for de kgl. Theatre og direktør for Mønt- og Medaillekabinettet, s. å. ordenssekretær, 1790 gehejmekonferensråd, døde 26. november 1811 i Helsingør som slægtens sidste mand. von Numsen, Christian Frederik (I10385)
 
113 1757-66 i Sorø, 1761 Hofjkr., 1763 Kmjkr., 1766 Auskulant i Rentekammeret, 1769 Kammerherre Reedtz, Holger (I21570)
 
114 1760 (20. aug.) sek.lt. i oldenburgske gev. inf.-regt., 1763 (28. dec.) kaptajn i møenske gev. inf.regt. (overtog farbroderens kompagni), 1781 (15. aug.) major (ane. fra 21. okt. 1774), regimentet kaldes fra 1785 Oldenburgske Inf.regt., 1788 (24. okt.) tersmajor, 1788 generaladjudant hos den kommanderende general, 1790 (27. aug.) sekondmajor, 1791 (18. mai, anc. fra 28. maj 1790) kar. oberstløjtnant, 1793 (31. maj) premiermajor. von Raben, Joachim Iwen (I82580)
 
115 1762 (24. febr.) fændrik reforme i oldenburgske gev. inf.regt., 1763 (26. okt.) sek.lt., 1766 (26. febr.) anc. fra 16. okt. 1763, 1767 (14. okt.) afsked med pension. von Raben, Daniel Jasper (I82583)
 
116 1762 (25 Aug.) Fændrik ved nørrejyske nat. Inf. Rgmt., 1764 (11 Jan.) Sek.lt. i Kronprinsens Rgmt., (s. A. Kongens Rgmt.), 1770 (4 April) Prem.lt., 1778 kar. Kaptajn, 1781 (4 April) virkl. Kaptajn og Kompagnichef ved Prins Frederiks Rgmt., 1783 (.30 April) forsat til slesvigske Ing. Rgmt. og Generaladjutant, s. A. (3 Juli) Stabskaptajn ved samme Rgmt., 1785 (25 Febr.) forsat til Arveprins Frederiks Rgmt., 1789 (11 Dec.) til 2. Batl. lette Inf., 1793 (1 Febr.) Major III ved samme, 1799 (8 Nov.) Chef for 1. sjæll. Batl. lette Inf., 1803 (10 Juni) Oberstløjtnant. von Haxthausen, Baron Peter Maximilian af Appenburg (I22946)
 
117 1763 Eier af Svenstrup og 1794 af Skjoldnæsholm, Landsdommer, Etatsraad Bruun de Neergaard, Jens (I76233)
 
118 1763 paa Reise til Vestindien, bereiste senere bl. a. Portugal, forulykkede som Søkaptain med sit Skib ved Kysten af West-Friesland og kun han blev reddet.
20. Marts 1771 Medlem af den evangelisk-lutherske Kirke i Alkmaar
1775 aflagt Borgered i Alkmaar, efter Statsomvæltningen i den saakaldte franske Tid Raadmand der, forandrede sit Navn til Nieuwenhuys, senere Nieuwenhuis. 
Nyegaard, Jacob Severin (I110227)
 
119 1763 student Haderslev, 1772 sognepræst Tetensbüll, 1783 sognepræst Hejls-Veistrup. Prætorius, Stefan Heinrich (I104802)
 
120 1766
Skifte Hammershus Birkefoged No. 137 side 249b
8. April 1766
Døde 21 Marts 1766
Karen Hansdatter

Ved 1. Ægt. m. Elsebye Monsdatter
1 søn
Hans Olsen * 1748
Værge:
½ bror Holger Johansen og ½ bror Peder Hansen, "Sandemandsgaard" i Rutsker

Med enken avlet 3 sønner + 1 datter
Anders Olsen * 1758
Værge: Fastermand, Jens Ambrusen, Allinge

Lars Olsen * 1760
Værge: Fastermand Hans Ancher, Sandvig

Knud Olsen * 1764
Værge: Faders Søskendebarn Peder Pedersen, 4. Sg. "Melgaard" i Rutsker

Elsebye Olsdatter * 1756
Værge: Mostermand Peder Jørgensen, 9. sg. i Olsker

 
Stub, Hans Olsen (I6689)
 
121 1767 (30. april) sekondløjtnant i 2. søndenfjeldske nationale dragonregiment, samme aar forsat til Dronningens livregiment, 1768 (10. okt.) løjtnant reformé i fynske dragonregiment, 1772 (10. okt.) la suite, samme aar (3. dec.) premierløjtnant i livgarden til hest, 1774 kammerjunker, 1775 (14. juni) forsat til 2. søndenfjeldske nationale dragonregiment og karakteriseret kaptajn, 1777 (9. april) kaptajnløjtnant, 1779 (26. maj) virkelig kaptajn og kompagnichef i 1. søndenfjeldske nationale dragonregiment, 1780 (6. dec.) generaladjutant. von Løwenhielm, Hans Brockenhuus (I130197)
 
122 1768
Fra Allinge Sandvig Kb. (1-902 pag83) citeres:
Den 2. Oct. trolovet Ungkark Hans Olsen Stub med Enken Margreta Sa. Hans Pedersens og ægteviede 19. Nov. 1771

 
Stub, Hans Olsen (I6689)
 
123 1769 student Roskilde, 1781 højesteretsadvokat, 1806 rådmand i København, 1812 etatsråd. 1810-21 direktør for Frederiks Hospital, 1798-1829 bestyrer af den Lange'ske Stiftelse i Roskilde. Lange, Rasmus Hansen (I625138)
 
124 1770 sekondløjtnant ved kronprins Frederiks regiment, 1783 premierløjtnant, 1788 kaptajns ancinnitet, fra 15 februar 1789 gage som stabskaptajn, 1790 kompagnichef, 1801 majors ancinnitet, 1803 virk.

major, 14 februar told- og konsumtionskasserer i Nyborg, 21 feb. s. å. à la suite i landeværnsregiment, 1808 afsked og generalkrigskommisær.

 
de Klauman, Frederik Vilhelm (I43480)
 
125 1771
Borgerskabsregister (Allinge Sandvig): 18.11.1771;
Allinge; avling; V 25b.

 
Stub, Hans Olsen (I6689)
 
126 1772 Generalmajor
1781 Generalløjtnant
1816 Æresmedlem af det. kgl. svenske Krigsvidenskabers Akademi 
von Krogh, Georg Frederik (I103271)
 
127 1773
Fra Rutsker Kb. (1-97-2 1/6) citeres:
Den 24. p.Trin. døbt Thoer Larsens Datter Nom Karen.
Baaren til daabs af Karen, Jens Svendsens
Faddere Vare:
Jens Jørgensen
Hans Andersen
Anders Haagensen
Karen Hansdatter
Birthe, Ole Bugges

-----
1776
Ved faders død 4.11.1776 er værgen: Thor Hansen, Tieregaarden, Rutsker. Han er Kirstine Jørgensdatters søsters barn. 
Thorsdatter, Karen (I6687)
 
128 1774 Ausculant i Adm.- og Kom.-Kollegiet, 1784 Assessor samme sted, 1792 fritages for Tjeneste Reventlow, Lensgreve Conrad Georg (I103311)
 
129 1774 kammersekretær. 1776 ansat som protokollist ved Øresunds toldkammer, fra hvilken stilling faderen samtidig blev afskediget, da han ikke kunne overkomme dette arbejde ved siden af sin øvrige virksomhed. 1781 overtilsynsførende ved den grønlandske, islandske og finmarkiske handel. 2/7 1871 ene administrator af den grønlandske handel. 16/5 1781 justitsråd. 1785 medredaktør for den grønlandske, islandske, finmarkiskeog færøske handel.1792 direktør for realisations-kommissionen for det danske, norske, slesvigske og holstenske forenede handels- og kanalkompagni.I 1794 overtager Hartvig Frisch Wodroffsgaard for at indrette produktion af landbrugsmaskiner. Møllen skulle være melmølle. Han tilkøbte ejendommen Forhåbningsholm. denne solgte han igen efter at have tillagt en stor del af jorden til Wodroffsgaard. I 1803 solgtes Vodroffgaard til købmanden Carl Ludvig Zinn.1808 medlem af kommissionen til at afhjælpe nøden på Island. Han var desuden medlem af det kongelige missions kollegium.1813 Etatsråd. 1794 - 1803 ejede han Vodroffgård, hvor han drev landbrug of fabriksvirksomhed. Stuehuset brændte 24. juli 1795. En tjener satte, for at skjule et indbrud, ild på efter at have opbrudt et chatol og stjålet 550 rigsdaler.1799 - 1809 ejede han ejendommen Nytorv (Øster kvarter Nytorv nr. 133), hvor ham byggede det meget smukke hus, opført af Abildgård.Den nyklassicistiske Nytorv 5 blev for justitsråd Hartvig Marcus Frisch (1754-1816) opført i årene 1799-1803. Bygmesteren var den alsidige kunstner, Nicolai Abildgaard (1743-1809), der her gav det seks fag brede hus dekorationer som pilastre, vaser og trekantsfronton. Huset var oprindelig med kælder samt tre etager og fik i årene 1889-1890 sin fjerde etage efter tegninger af arkitekten August Klein (1839-1909). I 1797 foretog han med sin kone og svogeren Diderik Tutein og dennes kone en rejse over Altona, hvor man besøgte den ret talrige familie til Holland, Frankrig og Schweiz. I Monpelier besøgte man familien Cazalis og i Manheim familien Tutein. I året 1803 - 04 ( efter datteren Henriettes død) foretog han sammen med sin kone en rejse til Frankrig, Italien, Østrig og tyskland, hvor man også benyttede lejligheden til at besøge slægt og venner. Kopi af dagbøger fra disse 2 rejser forefindes. Frisch, Hartvig Marcus (I22039)
 
130 1776
Hammershus Birk Bog 2, Nr. 187.
Side 335. 1776. 22. Okt.
Niels Kruse, Allinge. Døde d. 11. Sep.
Elsebeth Olsdatter. Laugv. Bror, Hans Olsen Stub, Allinge.
1 søn, 3 døt.
A: Ole Nielsen, f. 1772. Værge: farbror, Jørgen Kruse, udbygger, Kong. Mark, Rutsker.
B: Sisele Kirstine Nielsdatter, f. 1766. Værge: Farbror, Christopher Kruse, udbygger, Udmark, Rutsker.
C: Margrethe Elisabeth ?, f. 1768. Værge: Afdødes søstermand, Jens Erichsen, selvejerbonde, Kruusegaard, Rutsker.
D: ellen ?, f. 1769. Værge: Enkens Bror, Hans Olsen Stub, Allinge.

 
Stub, Hans Olsen (I6689)
 
131 1776
Hammershus Birkefoged No. 187 side 335
22 okt 1776
Skifte er ikke indskrevet.

 
Stub, Hans Olsen (I6689)
 
132 1780, Dom 8de p Trin Bapt Peder Ibsens lille søn, født 26. juli
Kaldet Hans Peter baaren af Hans Kristiansens Hustrue Margarethe 
Sommer, Hans Peter (I105149)
 
133 1782 Orange County tithables included Spence MOZINGO listed by James MADISON with six white souls and no black souls (Virginia Census--1790, p.39). (From Lineages) Mozingo, Spencer, Wife, Joseph?, James?, Thomas?, Nelly?

1785 Orange County tithables included Spence MOZINGO listed by James MADISON with seven whites (Virginia Census--1790, p. 97). (From Lineages) Mozingo, Spencer, Wife, Joseph?, James?, Thomas?, Thomas?, Nelly?

1810 Bourbon, KY, p 127, Spencer Mesinger, 10001 - 01101 - 00, Males: 1->under 10 (Benjamin), 1->over 45 (Spencer); Females: 1->10-15 (Polly), 1->16-25 (Nelly), 1->over 45 (Wife).

 
Mozingo, Spencer (I18132)
 
134 1783 landkadet, 1788 fænrik á la suite ved kronprins Frederiks Reg., 1789 sekondløjtnant, 1792 fænrik ved fodgarden, 1793 karakt. premierløjtnant og sekondløjtnant ved fodgarden, 1798 kammerjunker, 1801 premierløjtnant ved fodgarden, 1802 kaptajns anc., 1807 saaret ved Københavns belejring, s. aa. kompagnichef ved Fodgarden, 1812 majors anc., 1815 kammerherre, ceremonimester ved kroningen, 1816 á la suite ved Garden, hofchef hos prinsesse Frederikke Charlotte, 1824 á la suite i Inf. med oberstløjtnants karakter, 1828 R.*, 1831 afsked som hofchef, 1833 afsked med obersts karakter. de Roepstorff, Christian Henrik Adolph (I125289)
 
135 1784-89 Generalkrigsmommissær i Slesvig
Deputeret i Generalitets. og Kommissariatskollegiet

Var medlem af den kommission, der var nedsat i 1778-80 for at bekæmpe den i Jylland grasserende kvægsyge i hvilken virksomheder han udfoldede stor energi og dygtighed
Deltog i gennemførelsen af landboreformerne og ledede sammen med Chnr. Colbjørnsen de ekstrasessioner, der afholdtes landet over i andledning af stavnsbåndets opløsning
Solgte sin svigerfars jord for at kunne betale sin gæld, som han stiftede ved overforbrug 
von Wildenradt, Christian Hendrich (I103870)
 
136 1787
Folketælling Allinge Sandvig Vestergade 19
Hans Olsen Stub, 44 aar - g - Husbond + lever af avlsbrug
Margreta Nielsdatter, 74 aar - gift - hustru

 
Stub, Hans Olsen (I6689)
 
137 1787
Folketælling Hasle - Storegade 21
Lars Absalonsen, 40 - g - Husbonde, Bruger Søen
Margrethe Nielsdatter, 44 aar - g. Hans Hst
Anne M Larsdatter, 12 - ug - barn 1.
Maren K. Larsdatter, 4 - ug - barn 1.
Bendte C. Larsdatter, 11 - ug - barn 1.
-------------------------------------------------------
Denne post er kontrolleret og i muligt omfang tilrettet if. oplysninger fra: Frank Petersen, Strøby Egede, 4600 Køge ( Tlf.: 56267563; frankelly@vip.cybercity.dk).

Denne post er kontrolleret og i muligt omfang tilrettet if. oplysninger fra: Buchroder Ancestors v/David Buchroder (gandalf@vennercs.com) jvf. http://www.gencircles.com/users/gandalf. 
Absalonsen, Lars (I7085)
 
138 1787
Fra Allinge Sandvig Kb. (1-90-2 5/7 pag. 284 #7) citeres:
Den 8 aug 1787 trolovet enkemand Hans Olsen Stub med pigen Margaretha Toersdatter og ægteviede 22. september. 
Stub, Hans Olsen (I6689)
 
139 1787
Fra Allinge Sandvig Kb. (1-90-2 5/7 s. 287 #7) citeres:
Den 8. Auf. trolovet Enkemand med Pigen Margaretha Hhoersdatter og ægteviede d. 22. Sewptember

 
Stub, Hans Olsen (I6689)
 
140 1787 census: stationed in København, Sjælland Ipsen, Jens (I71698)
 
141 1787 enke hos søn i Nykøbing F. Vandel, Anna Nielsdatter (I28052)
 
142 1787—90 Conseiller Maitre en la cour des comptes, aides et finances de Languedoc, 1792 Frivillig i den kongelige Hær under Hertugen af Bourbon, emigrerede 1793 til Danmark, hvor han ernærede sig ved Miniaturmaleri, tog 1801 Borgerskab i Horsens, s. A. Generalkrigskommissær, 1801 og 1808 Président de l'Assemblée du Canton de Boquemaure, adlet 30 April 1817, 1829 Ridder af den hellige Ludvigs Orden. de Sérène d'Acquéria, Joseph Louis Bruno David (I9598)
 
143 1789–1791 Berlin
1798–1799 Bredgade 42
1800–1811 Sankt Annæ Plads 5
1811–1816 Wien
1817–1835 Berlin 
von Bernstorff, Greve Christian Günther (I121174)
 
144 1790 arvede Margrethe Marie Neander Øllingesøgaard efter sin anden ægte mand, Hans Didrichsen. Hun efterlod gården til sin søn af første ægteskab Jørgen Henrich Seehusen, hvis datter ved sit ægteskab bragte gården til Mathias Hamborg Wilhjelm. Han styrede godset med stor dygtighed, og han introducerede en række reformer, såvel som nye dyrkningsmetoder og kulturplanter. Efter at store dele af fæstegården blev solgt, overtog sønnen Mathias Henrik Seehusen Wilhjelm Øllingesøgaard i 1868. Han blev efterfulgt af sin søn, Lauritz Fasting Wilhjelm, og derefter dennes enke og siden datter, Lykke Danneskiold-Samsøe. Neander, Maria Margaretha (I102478)
 
145 1790 d. 12 sep. Blev døbt Jørgen Pedersens og Kirsten Nielsdatters barn af Lindknud navnlig Karen. Faddere: Mads Sørensens kone bar barnet, Jens Bodsens datter af Lindknud, Peder Thomsen af Debel, Peder Simonsen, Appelone Nielsdatter. Eodem die blev moderen introduceret.

Eod.die (samme dag) Blev Moderen introducert 54): Kb lindknud 1855-1874 
Jørgensdatter, Karen (I19658)
 
146 1793 Eier af Ringstedkloster og Kjærup til 1804, 1803 af Gunderslevholm og Førsløv, 1805 af Castrup og Fuglebjerggaard, 1813 tillige af Gjerdrup og Lyngbygaard i Sjælland, Fuglsang og Prierskov paa Lolland, Nørlund, Torstedlund og Albek i Jylland, Landvæsenscommissair, Etatsraad de Neergaard, Peter Johansen (I44965)
 
147 1793 hof- og stadsretsassessor i København, Deputeret i det Slesvig-Holstenske Kancelli, Gehejmekonferensraad Rothe, Andreas Bjørn (I15877)
 
148 1794 Landkadet, 1802 Fænrik ved Prins Frederiks Reg., 1803 Karakter Sekondløitnant, 1804 Kammerjunker, 1805 virk. Sekondløitnant, 1808 Premierløitnant, 1812 Stabskaptain, 1822 Kompagnichef, 1828 Major, 1833 afsk. med Oberstløitnants Karakter, Toldinspektør i Vejle von Munthe-Morgenstierne, Bredo Owe Ernst (I128552)
 
149 1794 Student derfra, stud. theol. i Haarlem og stud. theol. og phil. i Tiibingen, hvor den garnisonerende Erkehertug Carl af Ostrig 13. Sept. 1797 tilbod ham Ansætlelse som Officer og Optagelse i Adelen, 28. Marts 1799 cand. theol., 5. Nov. s. A. luthersk Præst i Zutphen, 29. Okt. 1803 i Utrecht, 28. Feb. 1811 Dr. mathem. & phil., 16. Mai 1816 Professor i Matematik ved Universitetet i Deventer, s. A. Formand for en Kommission vedrorende Tilstanden i den evangelisk-lutherske Kirke, 1819-44 Medlem af den evangelisk-lutherske Kirken Synode, 13. Feb. 1822 Professor i Filosofi ved Universitetet i Leiden, 1825-46 Kurator for Amsterdam Seminarium, 1826 tillige ekstraordinær Præst i Leiden, 1833-34 Rektor magnificus, .Medlem af Provinsen Utrcchts Selskab for Kunst og Videnskab, af det filosofiske Selskab i Rotterdam, af Videnskabernes Selskab i Leiden, af Selskabet for Naturvidenskab og Kemi i Groningen, af Selskabet for Naturvidenskab og Litteratur i Alkmaar, af det nederlandske Litteraturselskab i Leiden, af det hollandske Selskab for de skonne Kunster og Videnskaber, .Eresmedlem af „Diligentia" i Haag og af det batavianske Selskab for Kunst og Videnskab, 29. Marts 1843 Afsked, † 7. April 1857 paa Slottet ,,den Engh" ved Vleuten (Utrecht), bisat i Familiegravkælderen i ,,De Bilf, har skrevet beromte filosofiske Værker. Nieuwenhuis, Jacob (I25567)
 
150 1795 Iflg. FT1840 Hansdatter, Kirstine (I119220)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 1023» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.